Artikelen 2014

FLORON houdt zich bezig met onderzoek naar en bescherming van de wilde planten in Nederland. FLORON stimuleert en coördineert een landelijk netwerk van vrijwilligers, dat het voorkomen van deze soorten onderzoekt en monitort. Op basis van de verzamelde gegevens zet FLORON zich in voor een betere bescherming en het duurzaam behouden van de soorten en hun leefgebieden. FLORON verricht (veld)onderzoek, geeft adviezen voor beheer en beleid, geeft praktijkgerichte cursussen en maakt voorlichting...

[Lees verder...]


FLORON en de KNNV nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de FLORON-dag op zaterdag 13 december 2014 van 10:00 tot 16:30 uur in het Linnaeusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is ook dit jaar weer een parallelprogramma in twee zalen met gevarieerde lezingen en flitspresentaties. In de pauzes is er gelegenheid om bij te praten en stands te bezoeken. Er zijn onder andere natuurboeken en plantenzaden te koop. De toegang is gratis. Voor koffie en thee vragen wij een geringe vergoe...

[Lees verder...]


De actuele Rode Lijst Vaatplanten is nu als rapport te downloaden op de pagina Rode Lijst. Enige tijd was alleen de soortenlijst met de categorieën beschikbaar. In het rapport staat meer informatie over de rekenmethode en de relatie tussen trend van soorten en milieufactoren.


FLORON is pas overgestapt op een nieuw systeem om nieuwsbrieven te versturen. Op 4 juli is de eerste digitale nieuwsbrief langs deze weg verstuurd. Met deze nieuwsbrief informeren we vrijwilligers en belangstellenden over de ontwikkelingen van de wilde flora en vrijwilligersprojecten waarmee we de flora in kaart brengen. De digitale nieuwsbrief is verspreid over 1500 abonnees. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen dan kunt u hem hier lezen of u kunt zich aanmelden voor onze mailinglijst.


In de Rijksnatuurvisie 2014 "Natuurlijk verder" beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Soortenbescherming Nederland heeft op 16 mei jl een reactie op deze Natuurvisie gestuurd naar Staatssecretaris Sharon Dijksma en de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Deze reactie is hier te downloaden.


De handleiding voor de inventarisatieprojecten van FLORON is herzien. Deze handleiding is vooral bedoeld om beginnende waarnemers wegwijs te maken in de werkwijze van het gericht zoeken naar planten. Nieuw ten opzichte van de vorige versie is het hoofdstuk over het invoeren van waarnemingen met behulp van Excel-invoerformulier. De nieuwe handleiding wordt niet gedrukt, maar is down te loaden van de FLORON website (publicaties-digitaal-Waarnemingen doorgeven) of door te klikken op onderstaan...

[Lees verder...]


De Zwartblauwe rapunzel is bezig te verdwijnen uit het Nederlandse landschap. FLORON wil dat niet laten gebeuren en heeft daarom 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Zwartblauwe rapunzel. In dit rapunzeljaar gaan we met hulp van vrijwilligers de resterende populaties Zwartblauwe rapunzel in Nederland in kaart brengen. Maar we gaan ook concreet met het herstel aan de slag. In Noord-Brabant zijn we recent gestart met een kweekprogramma om al het genetische materiaal dat nog in de regio aanw...

[Lees verder...]


Binnen een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey – Nederland (EIS), Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, is een reeks praktische workshops opgezet over het beheer van acht levensgemeenschappen: Kustduinen, Beekdalen, Heide en hoogveen, Laagveenmoerassen, Rivierenlandschap, Heuvelland, Agrarisch cultuurlandschap en Urbane natuur. Per levensgem...

[Lees verder...]


Op dinsdag 18 februari 2014 hebben zes mensen samen de Rotterdamse Florawerkgroep opgericht. De werkgroep gaat om de veertien dagen op dinsdagavond een stukje Rotterdam (of omgeving) inventariseren. De eerste inventarisatieavond is op 1 april in Polder de Esch. Iedereen die wilde planten wil inventariseren en/of wil leren kennen is welkom en kan zich aanmelden bij Willemien Troelstra (willemien.troelstra@xs4all.nl)


In december 2013 is het Jaaroverzicht Natuur 2012 uitgekomen. Dit jaaroverzicht is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center en tot stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de VOFF, Stichting EIS, SOVON en de Vlinderstichting. De publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste natuurgebeurtenissen uit 2012. Aan bod komen o.a. trends in biodiversiteit, nieuwe soorten, uitbreidende soorten en belangrijke publicaties. Download het Jaarover...

[Lees verder...]


Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden gehouden en hersteld. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en ve...

[Lees verder...]


Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.