Verstoringen van groeiplaatsen melden

Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Provincies zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Overtredingen van de Wet Natuurbescherming moeten voortaan in de meeste gevallen gemeld worden bij de provincie waarbinnen de overtreding plaats vindt. Op de informatiepagina Wet Natuurbescherming vindt u de websites van de provincies waar u een overtreding kunt melden. Binnen veel provincies zijn de handhavingstaken rondom de groene wetten, waaronder de Wet Natuurbescherming, echter uitbesteed aan één van de 29 Omgevingsdiensten of Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD 's).

Een overzicht van alle beschermde soorten vindt U in de brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen.

Alleen bij overtredingen op terreinen waar de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid meldt u een overtreding nog bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Overtredingen kunnen op deze (https://mijn.rvo.nl/web/klantportaal-site/overtreding-natuur) webpagina gemeld worden. Voorbeelden van activiteiten en gebieden onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid zijn:
 - gebieden die niet op provinciaalniveau zijn ingedeeld
 - hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen
 - primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen
 - militaire terreinen en oefengebieden
 - hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV) en gastransportleidingen en installaties
 - activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis

Verstoringen van groeiplaatsen in de openbare ruimte kunnen in de meeste gemeenten gemeld worden met het formulier 'Melding Openbare Ruimte' op de gemeentelijke websites. In veel gemeenten kunnen verstoringen gemeld worden met de App Buiten Beter. Met deze App kunnen verstoringen of beschadigingen van allerlei aard aan de gemeente gemeld worden.

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven