FLORON District 13 - Noord-Holland-Midden

Contact

Districtscoördinator:
Jeanette den Herder, florond13@gmail.com 

Districtsteamlid:
Wim de Groot, wdegroot-jdenherder@ziggo.nl

Plantenwerkgroepen:

Plantenwerkgroep KNNV Hoorn- Westfriesland
Coördinator: Anneloes ter Horst
Werkgebied: De Weelen, Suyderbraeck
Actieve leden: 4-15 personen


Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder
Coördinator: Pieter Korstanje
Werkgebied: Omgeving Alkmaar
Actieve leden: ca. 15 personen

 

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Over ons district

Welkom op de webpagina van FLORON District 13.  

District 13 is het middendeel van Noord Holland dat aan de zuidzijde ruwweg wordt begrensd door de lijn Wijk aan Zee-Purmerend (Amersfoort-coördinaat 500) en aan de noordzijde door de lijn Schagen-Enkhuizen (Amersfoort-coördinaat 525). West-Oost loopt het district van de Noordzee tot het Marker- en IJsselmeer: van Zee tot Meer. Zie het kaartje hieronder.

 

 

De karakteristieke landschappen en soorten van District 13 FLORON District 13 kent een grote soortenrijkdom door de grote variatie aan landschappen: duinen, veenweiden, droogmakerijen en dijken. De duinstreek is van Europees belang. Door de grote natuurlijke variatie in kalkgehalte, vochtgehalte, ligging in de zon, beheer en ouderdom van de bodem is de soortenrijkdom aan planten en daaraan gebonden fauna zeer hoog. Van Wijk aan Zee tot aan Bergen is het zand kalkrijk. Hier vinden we onder meer Driedistel, Bremrapen, Donderkruid en Beemdkroon. Veel viooltjes groeien hier zoals Maarts-, Ruig-, Honds- en Zandviooltje. Vochtige duinvalleien herbergen Veldgentianen, Knopbies en Orchissen. Speciaal zijn de Zeedorpenvegetaties rond Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Duineiken- en beukenbossen zijn groeiplaats voor Stofzaad. Verder naar het noorden zijn de duinen kalkarm. Dit is het gebied van de heides met Struik-, Dop- en Kraaihei. Hier groeien Klein en Rond wintergroen, Kruip- en Stekelbrem, en vinden we Oeverkruid en Kleine zonnedauw. Het veenweidegebied kent zijn eigen soorten in de vele rietkragen en de veenmosrietlanden. In de zomer en de herfst bloeien in de kragen Moerasmelkdistel, Koninginnekruid, Grote watereppe en Gewone engelwortel en soms ook de Fluwelige heemst. In de veenmosrietlanden is naast rietorchis, Moerasviooltje en Ronde zonnedauw soms ook Addertong en Veenreukgras aan te treffen, en als je geluk en goede ogen hebt een enkele keer ook de Veenmosorchis. De als saai geziene droogmakerijen Schermer, Beemster en Purmer blijken bij beter kijken regelmatig minder saai. De hier en daar nog steeds optredende zoute kwel leidt dan tot het verschijnen van soorten als echt Lepelblad, Schorrenzoutgras, Zilte zegge en Zilte schijnspurrie. In nieuwe bossen op klei blijken verrassend veel varens te groeien. In oude langs het IJsselmeer gelegen stadjes als Edam, Hoorn en Enkhuizen zijn mooie muurvegetaties te vinden met onder meer Muur-, Tong- en Steenbreekvaren.   

Organisatie 

Binnen district 13 worden plantenwaarnemingen gedaan door de KNNV afdelingen Alkmaar en Hoorn, verder is nog een aantal individuele waarnemers actief. De voor FLORON uitgevoerde inventarisaties worden gecoördineerd door Jeanette den Herder (florond13@gmail.com).

Nieuwsbrief

Verslag 2011Naar boven