Het FLORON-fonds

Inleiding

FLORON is de ‘soortenorganisatie’ voor de wilde flora.
Soortenorganisaties hebben de bedoeling de kennis over de verspreiding en de trends van een specifieke wildesoortengroep in Nederland in kaart te brengen, om wetenschappelijke redenen maar vooral ook uit het oogpunt van natuurbescherming. Dat gaat in vijf stappen die in de bijgaande figuur als raderen zijn weergegeven.

Lees meer in dit artikel.

De inspanningen die hiervoor nodig zijn, worden voor een groot deel door vrijwilligers geleverd. Dat kost hun inzet en tijd, maar soms staan ze ook voor financiële kosten. Vaak zal het gaan om alledaagse kosten, bijvoorbeeld bescheiden reiskosten. Maar soms gaat het om ongewone, aanzienlijke kosten. In die laatste situaties wil het FLORON-fonds bijspringen. Wat kan er zoal, en hoe kun je dan ondersteuning aanvragen? Daarover gaat deze pagina.

Doel van het FLORON-fonds

Het FLORON-fonds heeft als doel wilde planten die onder druk staan direct of indirect te beschermen. Daartoe wil het vrijwilligers financieel ondersteunen.

Lees meer
Bij directe bescherming gaat het om concrete maatregelen in het veld (bijvoorbeeld het versterken van een bedreigde populatie of het verbeteren/herstellen van het biotoop.
Bij indirecte bescherming kun je denken aan de volgende zaken:
 • Gerichte vergroting van kennis (zoals monitoring of onderzoek);
 • Het uitdragen van kennis naar andere floristen (bijvoorbeeld via publicaties);
 • Training van vaardigheden: Hoe inventariseer je een gebied? Hoe determineer je als dat nodig is? Welke methode gebruik je?

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Vijf hoofdactiviteiten komen in aanmerking voor een aanvraag bij het FLORON-fonds.

 1. Soortbescherming
  • Maatregelen voor concrete soortbescherming. Dit kan een soort betreffen of een groep van soorten behorende tot een plantengemeenschap of biotoop. Lees meer over een concreet voorbeeld.
  • Onderzoeksmaterialen, informatiefolders en dergelijke, mits ze ingebed zijn in een beschermingsplan.
 2. Publicaties
  • Regionale plantenatlassen of flora’s
  • Determinatiesleutels voor / monografieën over lastige soortengroepen of geslachten zoals fonteinkruiden, of nieuwkomers in onze flora. Ze vormen een aanvulling op / verdieping bij Heukels’ flora of Eggeltes Veldgids.
 3. FLORON-kampen / kampen naar het FLORON-model

  FLORON kent een traditie van meerdaagse kampen waarbij ervaren en beginnende floristen data verzamelen voor de NDFF in combinatie met kennisuitwisseling in kleine groepen. Het is denkbaar dat ook andere organisaties dan FLORON kampen naar dit model organiseren. Lees meer over een voorbeeld van zo’n kamp.

  Hoe willen we zulke kampen ondersteunen?

  • Extra financiële ondersteuning om het kamp financieel rond te krijgen, bijvoorbeeld bij het huren van accommodatie.
  • Workshops tijdens het kamp door derden over bv. waterplanten, grassen, zeggen of vegetatieve herkenning van planten.
  • Korting voor beginnende floristen. Hierbij gelden voorwaarden.

   Lees meer

   In de praktijk van de FLORON-kampen wordt in de begroting voor dit doel een geschat bedrag opgenomen van € 20 per verwachte beginnende deelnemer. Beginners zijn: 1. Jongeren tot en met 24 jaar; 2. Floristen die voor het eerst deelnemen aan een FLORON-kamp.

   Let wel: het is niet de bedoeling dat die beginners hun korting zelf bij het fonds declareren. In voorkomende gevallen mag er ook korting gegeven worden als een vorm van sociale bijstand. Dat is evenwel vaak moeilijk in beeld te krijgen.

 4. Monitoring / inventarisaties

  Veel monitoring van bedreigde soorten is als beheersverplichting opgenomen in de natuurwetgeving. Aan die verplichting wordt vaak minimaal voldaan om de hoge kosten. Uiteindelijk kunnen vrijwilligers dit op zich nemen in een specifiek gebied (bijv. een selectie van wegbermen). Ondersteuning in het trainingstraject door experts kunnen we ondersteunen.

 5. Cursussen en themabijeenkomsten

  Het FLORON-fonds kan onmogelijk alle plantencursussen die er jaarlijks gehouden worden ondersteunen. Maar cursussen die er uitdrukkelijk (mee) op gericht zijn in een regio de deelname aan FLORON-projecten te verhogen / verbeteren kunnen wel ondersteund worden. Er kan bijvoorbeeld met regionale activiteiten aangehaakt worden bij de landelijke digitale FLORON-floracursus.

  Lees meer over FLORON-projecten.

  Vanwaar die link met FLORON-projecten?
  Veel data die bij de NDFF aangeleverd worden, zijn ‘losse data’. Bij de projecten ‘Kilometerhok’ en HNS worden de data in samenhang met allerlei gegevens (zoals de route) aangeleverd. Zo kan er veel diverser geanalyseerd worden, wat winst oplevert in het derde en vierde rad van de figuur aan het begin van deze info.

  Daarbij zijn themabijeenkomsten gericht op soortgroepen als grassen of waterplanten vooral interessant. De ondersteuning betreft dan bijvoorbeeld het inhuren van experts.

Voorwaarden

 • De aanvrager is individueel vrijwilliger of een vrijwilligerscollectief / -organisatie.
  In principe kan iedereen die een idee en plan heeft een projectaanvraag indienen. Wat hierbij vooral telt: gaat het om een goed en waardevol plan?
 • Het project is concreet en beantwoordt duidelijk aan de fondsdoelen.
 • Het project vindt plaats in Nederland.
 • Het project botst niet met de principes en standpunten van FLORON. Zo is de stichting zeer terughoudend met betrekking tot inzaai.

  Lees meer

  Hier vind je het standpunt van FLORON over (her)introductie
  Hier vind je de Veldgids Ecologisch bermbeheer
  Hier vind je het PLANTEN-themanummer Inzaai

 • De kosten gaan het ‘alledaagse’ te boven, en er is een helder financieel overzicht.

  Lees meer

  Het fonds beoogt echte financiële drempels weg te nemen. Voor organisaties / collectieven geldt dat de aanvraag om ten minste € 150 gaat. Voor individuele aanvragen kan het ook om een lager bedrag gaan.

  Bij FLORON-kampen is het aan te vragen maximum € 500, waarbij van een redelijke bijdrage van de deelnemers-zelf uitgegaan wordt.

 • Het aan te vragen maximum is € 1.000 per project, voor te organiseren kampen € 500.
  Het FLORON-fonds heeft jaarlijks ca. € 5.000 beschikbaar.
 • De aanvraag wordt vóór de uitvoering gedaan. Het toegezegde bedrag wordt ook vooraf uitgekeerd.
 • Houd rekening met een beoordelingstermijn van een maand, of langer als er toelichtingen gevraagd moeten worden bij ingewikkelder aanvragen.

Wat wordt verwacht na toekenning van het project?

 • Na afloop wordt een financiële verantwoording afgelegd, en wat onvoorzien niet gebruikt is, wordt na overleg terug gestort in het fonds.
 • We verwachten van aanvragers medewerking aan een verantwoording naar onze donateurs. Welke vorm daarbij past, hangt van de aanvraag af. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kort verslag voor onze Nieuwsbrief, foto’s voor onze site, of een artikel voor ons blad PLANTEN.

Wijze van aanvragen

 • De aanvraag kan uitsluitend ingediend worden door invulling van het aanvraagformulier.
 • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze voorzien zijn van een goede onderbouwing en een heldere begroting van de kosten.

  Lees meer

  Het project moet
  1. inhoudelijk / organisatorisch beschreven worden, en er moet
  2. een financieel overzicht gegeven worden.
  Deze gegevens kunnen bij een eenvoudige aanvraag in het formulier ingevuld worden.
  Ze mogen ook in één of twee aparte pdf-bestanden aangeleverd worden.
  De inhoudelijke beschrijving moet de volgende aspecten omvatten…
  # Wie? # Wat? # Waar? # Met welk doel? # Met welke middelen? # Wanneer / in welke periode? # Is het een zelfstandig project of maakt het deel uit van een groter project? Facultatief: # Overige bijzonderheden.
  De financiële verantwoording zal ten minste een begroting omvatten. Voor zover aan de orde wordt duidelijk gemaakt of er eigen geld ingezet wordt, of er (beoogde) co-financiers zijn, enz.

 • Na indiening van de aanvraag krijgt de indiener een aanvraagbevestiging vanuit FLORON.
 • De beoordeling wordt uiterlijk binnen een maand meegedeeld, maar als de aanvraag leidt tot nadere bevraging of suggesties, kan er meer tijd overheen gaan.
Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven