Verspreidingsonderzoek en floradatabank

Met het programma Verspreidingsonderzoek vaatplanten verzamelt FLORON met hulp van vrijwilligers verspreidingsgegevens van alle in Nederland voorkomende planten. Doel hiervan is het zo actueel mogelijk houden van de verspreidingsgegevens van onze wilde flora en het signaleren van trends. Het grootste deel van het verspreidingsonderzoek valt onder het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en de provincies. De kwaliteitsborging is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Strategie voor het monitoren van de wilde flora

Het verspreidingsonderzoek heeft als doel om het verspreidingsbeeld en betrouwbare trends te bepalen van alle in het wild voorkomende plantensoorten in Nederland. We doen dit in drie stappen:

  • Voor de algemene soorten geldt dat ze (samen met alle andere planten) worden geïnventariseerd in Het Nieuwe Strepen. Dit een verbeterde versie van het inventariseren van kilometerhokken, zoals dat al sinds 1900 wordt gedaan. Met Het Nieuwe Strepen kunnen we van veel van de typische soorten van de Habitatrichtlijn en de meeste exoten trends bepalen.
  • Van de zeldzame soorten worden de groeiplaatsen elke tien jaar opnieuw gezocht met het project Staat deze soort er nog? Hieronder vallen ook de Habitatrichtlijnsoorten Groenknolorchis, Drijvende waterweegbree en Kruipend moerasscherm. Door soorten gericht terug te zoeken, weten we zeker dat we geen groeiplaatsen over het hoofd zien.
  • Met het Witte gebiedenproject tenslotte werken we aan het actualiseren van grotere gebieden waar onvoldoende geïnventariseerd wordt. Hiermee zorgen we voor de landelijke dekking van de databank.

Historische gegevens

FLORON beheert de landelijke floradatabanken FLORBASE en FLORIVON. FLORBASE omvat gegevens verzameld vanaf 1975-2007 en FLORIVON omvat gegevens uit de periode 1900-1950. Daarnaast zijn er kleinere datasets uit de periode vanaf 1800 en tussen 1950 en 1975. Samen met recent verzamelde gegevens is er een schat aan informatie over de historische en actuele verspreiding van wilde plantensoorten. Gegevens uit beide databanken zijn onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor derden.

Floradatabank

Alle verzamelde verspreidingsgegevens worden centraal opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Alle gegevens worden gecontroleerd op betrouwbaarheid voor deze in de databank worden opgenomen. De gegevens in de NDFF kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ten dienste van natuurbeheer en natuurbescherming en kunnen dienen als onderbouwing voor het natuurbeleid. De gegevens worden onder andere gebruikt bij toetsingen in het kader van de Flora- en fauna wet en bij het beoordelen van de mogelijke effecten op de natuur van grote ruimtelijke ingrepen. De verzamelde verspreidingsgegevens vormen de basis van producten als de Rode Lijst Vaatplanten en regionale en landelijke verspreidingsatlassen.

Sinds begin 2013 zijn zowel de historische als actuele verspreidingsgegevens ontsloten op de NDFF Verspreidingsatlas. Van alle plantensoorten in Nederland zijn hier verspreidingskaarten te raadplegen, die bovendien wekelijks worden ververst.

 

 

FLORON-vrijwilligers inventariseren een kilometerhok

 

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven