Van Kerst tot en met 3 januari organsieert FLORON de Eindejaars Plantenjacht. Wil jij met jouw natuurvereniging een uur buiten planten tellen, en afsluiten met een borrel of warme warme choclademelk? Meld je wandeling dan aan op de species pagina over de Eindejaars Plantenjacht.


De FLORON-dag 2019 is opnieuw groter en mooier dan de vorige edities met 50% meer lezingen en zaalruimte. Je kunt je nu aanmelden via de FLORON-dag webpagina.


Wateren in Nederland (en Europa) worden beschermd vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), maar bepaalde EU-lidstaten willen deze wetgeving afzwakken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit NIET gebeurt! De Europese Commissie wil dat jij je mening hierover geeft via een publieke consultatie! Dit is je kans om de EU te vertellen dat we de wetgeving over de waterkwaliteit sterk moeten houden. De 'ProtectWater campagne' heeft een reactie opgesteld, waarmee we zorgen dat de huidige KRW-wetgev...

[Lees verder...]


FLORON maakt een klimaatkaart van de Nederlandse flora waarop te zien is waar in ons land de meeste warmteminnende soorten  voorkomen. Uit de vele vondsten van nieuwe soorten in Nederland weten we ook dat steden en rivieren belangrijke gebieden zijn van waaruit zuidelijke soorten zich in ons land kunnen vestigen.

[Lees verder...]


Op donderdagavond 5 en zaterdag 7 juli organiseren FLORON en Waterschap de Dommel een cursus Waterplanten. Donderdagavond is er in Veldhoven een avondcursus waarin je alle ins en outs leert van waterplanten. Waar kan je ze vinden? Hoe onderscheid je ze van elkaar? Waar moet je op letten? Zaterdag wordt de theorie in praktijk gebracht in de Kleine Beerze en de Landschotscheheide. In de Kleine Beerze wordt gezocht naar de zeer zeldzame Drijvende waterweegbree. Hoe herken je die en hoe kan deze bij...

[Lees verder...]


Voor het project Mijn berm bloeit! zoeken FLORON en De Vlinderstichting naar tellers van nectarplanten op bestaande vlinderroutes. Benieuwd om welke vlinderroutes het gaat? Download het overzicht en meld je aan voor een route via meetnet@vlinderstichting.nl.


In de openbare ruimte en particuliere tuinen worden veel niet-inheemse soorten geplant vanwege hun decoratieve en/of functionele waarde. Een deel van deze aangeplante exoten is in staat te verwilderen in Nederland en een nog kleiner deel hiervan ontwikkeld zich tot een invasieve plant. Dit kan grote economische en ecologische effecten hebben. Baudewijn Odé van FLORON licht deze problematiek toe in een artikel van het tijdschrift Tuin en Landschap (PDF).


Floristen uit Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de historische en huidige verspreiding van Bostulpen in Zeeland. Het rapport met de bevindingen en adviezen voor beheer en bescherming is nu beschikbaar. Download het rapport "Bostulpen in Zeeland; heden en verleden". 


PERSBERICHT 22 november 2017 Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- enmilieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplanbiodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor dezomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijenzullen deze verklaring aanbi...

[Lees verder...]


Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd. De samenwerking is ontstaan uit een publiek verschil van mening over bermbeheer afgelopen zomer. In daarop volgende gesprekken bleek dat b...

[Lees verder...]


In de nieuwsbrief Kijk op Exoten schrijft Baudewijn Odé van FLORON over de uitbreiding van de verschillende Ambrosiasoorten in Nederland. Download het laatste nummer van Kijk op Exoten Bekijk het overzicht van alle verschenen nummers   Kijk op Exoten Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland nietop eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen(transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen ofdat in de nabije toekomst dreigen te d...

[Lees verder...]


Drijvende waterweegbree is een zeldzame en kwetsbare soort, zowel in Nederland als in Europa. In samenwerking met Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant onderzoekt FLORON wat het beste maaibeheer is om de soort duurzaam in stand te houden in de Brabantse beken.

[Lees verder...]


Waterplanten zijn belangrijk voor het goed functioneren van ondiepe aquatische ecosystemen. Echter zijn de waterplanten steeds vaker in het nieuws omdat ze voor overlast zorgen. Koppen als: ‘Overlast waterplanten nog nooit zo groot’ suggereren dat we met een nieuw probleem te maken hebben. Maar is dat wel zo? Of zijn we de afgelopen decennia gewend geraakt aan de troebele algensoep zonder planten?

[Lees verder...]


De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in het agrarisch gebied. In veel agrarische landschappen in Nederland vormen bermen een laatste toevluchtsoord voor graslandinsecten en planten. Intensiever beheer tegen ‘probleemonkruiden’ geeft biodiversiteit in het agrarisch gebied het laatste zetje richting uitsterven.

[Lees verder...]


Over de leeftijd die overblijvende (langlevende) planten kunnen bereiken is maar heel weinig bekend. De mogelijkheden voor het bepalen van de leeftijd zijn bovendien beperkt. Bij bomen kan de leeftijd worden afgelezen aan de hand van de jaarringen. Maar hoe bepaal je de leeftijd van een kruidachtige plant, zoals een varen?

[Lees verder...]


Afgelopen jaren heeft waterbeherend Nederland geïnvesteerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergangen ter verbetering van de biodiversiteit en waterberging. FLORON en RAVON evalueren de effecten van natuurvriendelijke oevers op planten, vissen en amfibieën. Hebben natuurvriendelijke oevers echt een ecologische meerwaarde ten opzichte van traditionele steile oevers?

[Lees verder...]


Steeds meer exotische springzaden weten hun weg naar Nederland te vinden. Naast Groot springzaad, de enige oorspronkelijk wilde soort, zijn er Inmiddels zes uitheemse springzaadsoorten verwilderd in Nederland aangetroffen. Wat de effecten op de Nederlandse natuur zullen zijn als deze soorten zich verder verspreiden is nog niet duidelijk.

[Lees verder...]


Het is geen prettig gezicht: bloeiende bermen waarin alle planten binnen enkele minuten verhakseld worden. Hier is de klepelmaaier langs geweest, tot teleurstelling van veel omwonenden en natuurliefhebbers. Zij zien de flora en fauna in bermen steeds verder in de verdrukking komen. Voor planten en vlinders is er geen ruimte meer. Het kan anders!

[Lees verder...]


Het is vandaag precies 300 jaar geleden dat David de Gorter, dé grondlegger van de Nederlandse floristiek, werd geboren. Reden voor FLORON om in dit jubileumjaar terug te blikken op ‘Driehonderd jaar planten kijken in Nederland’, te beginnen met een portret van deze pionier in plantenland.

[Lees verder...]


Het Natuurbericht "Sleurhut fleurt campings op" zijn meer floristen op zoek gegaan naar soorten zoals Poa infirma. Dit valt niet altijd mee, omdat Poa infirma sterk lijkt op Straatgras Poa annua. Floriste Grada Menting deelt haar ervaringen in een excursieverslag.

[Lees verder...]


Pagina 1 van 4Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  Volgende   Laatste   

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.