Soortenbeschermingsfonds

Stichting FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al 25 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. De stichting drijft op de inzet van honderden vrijwilligers, gecoördineerd door in de twintig districtscoördinatoren. Voor ondersteunende en uitvoerende taken is er een professioneel Landelijk Bureau, waarvan de medewerkers in dienst zijn bij Stichting Ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Stichting FLORON heeft momenteel ruim 900 donateurs. Hun donaties worden in hoofdzaak ingezet voor (1) de uitgave van het magazine Planten en (2) voor financiële ondersteuning van concrete, kleinschalige beschermingsprojecten van plantensoorten die in de knel gekomen zijn. Daarvoor is in 2016 het FLORON-soortenbeschermingsfonds ingericht.

Wat?

Het moet om concrete en directe soortenbescherming gaan. Dit kan een soort betreffen of een groep van soorten, bijvoorbeeld ‘soorten van heischraal grasland’. ‘Direct’ wil zeggen dat het project onmiddellijk leidt tot bescherming van de soort. Bij uitzondering kan ook het publiceren van boeken mede worden gefinancierd. 

Wie?

In principe kan iedere vrijwilliger of vrijwilligersgroep die een goed idee en plan heeft een projectaanvraag doen: een eenling, een werkgroep, een organisatie. Belangrijkste criterium is: gaat het om een goed en waardevol plan? Als projecten in dat opzicht gelijkwaardig zijn, krijgen ze voorrang als ze uit de eigen kring van FLORON komen (districten, donateurs).  

Aanvullend

Het beschermingsproject moet ‘aanvullend’ zijn. Als via andere voor de hand liggende bronnen financiering gevonden kan worden, dan moeten zulke bronnen bij voorkeur eerst benaderd worden. Wij vervangen die bronnen niet, wij maken extra’s mogelijk die minder gebruikelijk zijn, of te kleinschalig om uit ‘de grote bronnen’ te putten. Voor cursussen kan bijvoorbeeld via het Prins Bernhardfonds vrij eenvoudig financiële ondersteuning gevonden worden. Stel, bij een project is het nodig dat vrijwillige deelnemers ‘geschoold’ worden. Zou het gaan om een uitvoerige (meerdaagse) cursusachtige scholing, dan ligt het voor de hand een ‘grote bron’ te benaderen voor ten minste dat onderdeel. Maar wordt er bijvoorbeeld eenmalig een deskundige binnengehaald voor een relatief korte scholing, dan kan het in een budgetaanvraag bij het FLORON-fonds opgenomen worden. Kleinschalige projecten hebben onze voorkeur. Daarom werken we met coupons à € 250. Men vraagt dus € 250  € 500  € 750 enz. aan. In principe honoreren we liever 4 projecten à € 250 dan één project à € 1000. Maar elke aanvraag wordt apart bekeken en gewogen. Het FLORON Soortenbeschermingsfonds is niet bedoeld als ‘sprokkelfonds’ voor grote (landelijke) professionele projecten. Als het project plaatsvindt in reservaatsgebied, moet overtuigend duidelijk worden gemaakt waarom de terreinbeherende organisatie het project niet kan / wil uitvoeren. Hetzelfde geldt voor terreinen met particulier natuurbeheer.  

Materialen e.d.

Onderzoeksmaterialen, informatiefolders en dergelijke kúnnen bekostigd worden, mits ze ingebed zijn in een concreet beschermingsplan. Een voorbeeld...   Een werkgroep wil een beschermingsactie voor geelsterren uitvoeren. Onderdeel is dat particulieren benaderd worden om hen te attenderen op de aanwezigheid van geelsterren op en aangrenzend aan hun erf én hun te vragen de geelsterren te ontzien / te beschermen. Daarvoor is het handig hun een praktische informatiefolder te verstrekken. Zo’n folder kan dan meegenomen worden in de budgetaanvraag. Bij zo’n project als hier genoemd kan een informatieve en inspirerende avond voor betrokkenen een idee zijn. De huur van een dorpshuiszaaltje, koffie en thee... dat soort uitgaven kunnen ook meegenomen worden.  

Wijze van financieren

Toegewezen geld wordt uitgekeerd op declaratiebasis. Na afloop wordt op eenvoudige wijze verantwoording afgelegd. Wat niet gebruikt is, wordt terug gestort in het fonds.  

Verslag

Elk project dient verslagen te worden, bij voorkeur door middel van een artikel dat geplaatst kan worden in Planten of in de (digitale) FLORON nieuwsbrief. Andere (natuur)tijdschriften zijn ook mogelijk. Het begrip ‘artikel’ mag ruim genomen worden, het kan ook gaan om een (korte) film, een prezi of iets dergelijks, wat bijvoorbeeld op een website kan figureren. 

Algemene voorwaarden

Lees voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Uiterste aanvraagdata

Aanvragen kunnen alleen vooraf ingediend worden. Dat moet ook tijdig gebeuren. Het fonds heeft een beperkt kapitaal dus als er meer te honoreren projecten zijn dan er geld beschikbaar is, moeten er keuzes gemaakt worden. Het stichtingsbestuur bepaalt in samenspraak met de districtscoördinatoren welke projecten gehonoreerd worden. Cruciale uiterste aanvraagdata  zijn 1 oktober voor het volgende jaar en 1 februari voor het lopende kalenderjaar. De deadline van 1 oktober biedt de meeste zekerheid, voor aanvragen daarna is het de vraag of er nog budget voor het komende/lopende jaar over is. Voor concrete informatie dan wel het indienen van aanvragen kun je terecht bij de secretaris van de Stichting FLORON, (dhr.) Gertie Papenburg: secretaris@floron.nl, gmgjtp@xs4all.nl, 0511-541376, 06-23627840.

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag indienen door het invullen van aanvraagformulier en deze te retourneren aan Gertie Papenburg, secretaris van Stichting FLORON. 

Privacybeleid© 2022 FLORON
Naar boven