Activiteiten D16

woensdag 3 juni tot woensdag 30 september

Op 8 woensdagavonden in Rotterdam leer je wilde planten op naam te brengen en plantenwaarnemingen te verzamelen. Als corona het toelaat zal ik ook nog drie of vier avondexcursies organiseren.donderdag 4 juni tot donderdag 1 oktober

Op 8 donderdagavonden in Rotterdam leer je wilde planten op naam te brengen en plantenwaarnemingen te verzamelen. Als de corona beperkingen dat toelaten komen er ook nog drie of vier woensdagavondexcursies.zaterdag 15 augustus

Verkenning van een zeer afwisselend kilometerhok bij Stolwijk in de Krimpenerwaard: woonwijkje, stukje bedrijventerrein, recreatiegebiedje met water en boompartijen en flink wat grasland en sloten. FLORON organiseert deze excursie samen met de plantenwerkgroep van de NVWKrimpenerwaard.


zaterdag 29 augustus

Aansluitend bij de nieuwe uitgave van "Stadsplanten" van Ton Denters een wandelocht door Rotterdam. We buigen ons over kademuren, stoepen, plantenbakken en de oeverbeschoeiingen van de Maas. Met wie dat wil verlengen we de excursie met een bezoek aan Arboretum Trompenburg.


zaterdag 19 september

Rivieroever, dijk, dorp, tiendweg, polder en misschien ook nog de overkant. Verkenning van één of twee kilometerhokken in de Alblasserwaard. FLORON organiseert deze excursie samen met de plantenwerkgroep van de NVW Alblasserwaard.


footer

Contact

Districtscoördinator:

Willemien Troelstra

tel. 010-4673970
tel. 06-30995784
willemien.troelstra@xs4all.nl

Teamlid:
Adrie van Heerden
tel. 015-3696164

Plantenwerkgroepen:

Rotterdamse Florawerkgroep
Coördinator: Dick Hoek
Werkgebied: Gemeente Rotterdam
Actieve leden: 10 personen

Flora en fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard

Coördinator: Ron Stevense
Werkgebied: Zwijndrechtse Waard

IVN Goeree-Overflakkee, plantenwerkgroep
Coördinator: Anne Marijke Elema
Werkgebied: Goeree-Overflakkee en Tholen
Actieve leden: 8 personen

Natuur- en Vogelwacht Rotta
Contactpersoon planten: Josien Hofs
Werkgebied: Lansingerland, Zuidplas, Noordrand Rotterdam en Recreatiegebied Rottemeren

Planten bij de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
Coördinator: Stef van Walsum
Werkgebied: Krimpenerwaard

Planten- en insectenwerkgroep Natuur- en vogelwacht De Alblasserwaard
Coördinator: Bram van Vliet
Werkgebied: Alblasserwaard
Actieve leden: 9 personen

Plantenwerkgroep KNNV Voorne
Coördinator: Theo Hagendoorn
Werkgebied: Duinen van Voorne
Actieve leden: 20 personen

Plantenwerkgroep Hoekschewaards Landschap
Coördinator: Elza van Dorsser-Benne
Werkgebied: Hoeksche Waard, Zuid-Holland
Actieve leden: 22 personen

Plantenwerkgroep IJsselmonde
Coördinator: Reiny Bouwer
Werkgebied: In en buiten IJsselmonde
Actieve leden: 7 personen

Plantenwerkgroep KNNV afdeling Delfland
(planteninventarisaties en beheeradviezen)

Coördinator: Cor Nonhof
werkgebied: Delfland
Actieve leden: 10

Plantenwerkgroep KNNV Gouda e.o.
Coördinator: Aafke ten Kate en Antoon van der Ark
Werkgebied: Gouda e.o.
Actieve leden: 9 personen

Plantenwerkgroep KNNV afdeling Waterweg-Noord
Coördinator: Priscelline van de Pas
Werkgebied: Voornamelijk gebieden in Zuid-Holland
Actieve leden: 9 personen

FLORON District 16 - Zuid-Holland-Zuid

Organisatie

Willemien Troelstra is coördinator van de FLORON-activiteiten in Zuid-Holland Zuid. Zij wordt daarbij praktisch ondersteund door Adrie van Heerden. Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in dit district gebeurt op initiatief van diverse werkgroepen. Het gaat om de (planten)werkgroepen van het Hoeksewaards Landschap, de Natuurvereniging IJsselmonde, de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Natuur- en Vogelwacht Rotta, de Rotterdamse Florawerkgroep, de Werkgroep flora en fauna Zwijndrechtse waard en de KNNV-afdelingen Delfland, Gouda, Waterweg Noord, Voorne en IJssel en lekstreek. Daarbuiten zijn ook vele vrijwilligers actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en doorgeven van losse waarnemingen. Iedereen die in dit district planten wil inventariseren is van harte welkom. Wil je weten wat in deze regio de lopende projecten en geplande activiteiten zijn of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de districtscoördinator. Zij kan dan bijvoorbeeld uitleggen hoe inventariseren werkt, met je meedenken over gebieden die voorrang hebben om te inventariseren of je in contact brengen met andere floristen in de buurt.

Flora

Floron district Zuid-Holland Zuid (D 16) loopt van de kust landinwaarts tot aan Oudewater en in noord/zuid richting van Delft tot aan de Moerdijkbrug. De meest typerende landschappen in Zuid-Holland Zuid zijn: de (kalkrijke) duinen, de (veen en klei) polders, de rivierdelta (met zoetwatergetijdegebieden, dijken, kwelders, moerasjes en grienden) en het stedelijk (haven)gebied.Duinen - Vooral kalkrijke duinen hebben een rijke flora. Eén van de meest interessante gebieden is Voorne’s duin, een relatief jong duingebied met vochtige duinvalleien en duinbos. Op Goeree is de flora het meest interessant in de Westduinen. Een ander duingebied is de Kwade Hoek, waar de zee vrij kan instromen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ duinen.

Rivierdelta - Langs de grote rivieren komen veel plantensoorten voor, vanwege de grote variatie in leefomstandigheden: moerasjes, plassen, grienden, dijken, stenige dan wel zandige oevers, en bijvoorbeeld binnendijkse kwelgebiedjes. Daarbij helpt het stromende water bij de verspreiding van allerlei planten van buiten (en binnen) Nederland.

Polders- Het polderland is gemiddeld armer dan de rest maar, als er bosjes en moerassige stukjes tussen zitten of als blauwgrasland wordt beheerd is het al weer snel interessant zoals bij de blauwgrasterreinen in de Krimpenerwaard.

Stedelijk gebied- Het stedelijk gebied draagt een flink steentje bij aan de soortenrijkdom van het district. Onder andere door het specifiek stedelijk biotoop van (kade)muren, omdat de gemiddelde temperatuur in de stad een paar graden hoger is dan in het buitengebied en door de continue aanvoer van zaden en plantmateriaal via treinverkeer, autobanden en gemorst vogelzaad.

Zie ook het artikel 'Planten in Zuid-Holland'


    
Moeraskruiskruid, Gewone ossentong en Veldgerst. Foto's: Willemien Troelstra 

Berichten en verslagen

* Artikel in FLORON-nieuws over het kamp in de Sliedrechtse Biesbosch in 2013 (rapport, bijlagen)
* Verslag kamp Tiengemeten 2012 (bijlagen)
* Planten in Zuid-Holland
Waarnemingen uit district Zuid-Holland-Zuid bij waarneming.nl