Over FLORON

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. Voor de aansturing en ondersteuning van  vrijwilligers is FLORON ingedeeld in districten. Districtscoördinatoren coördineren de projecten en activiteiten op regionaal niveau, waarbij ze worden ondersteund door het landelijk bureau in Nijmegen. Deze medewerkers zijn sinds medio 2012 in dienst bij Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft FLORON voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.

 

Floristiek: een lange traditie

Het verzamelen van plantenwaarnemingen kent een lange traditie. In 1902 werd er een project opgezet om de landelijke verspreiding van plantensoorten in Nederland systematisch in kaart te brengen. De coördinatie van deze inventarisaties vond eerst plaats onder de vlag van de Nederlandse Botanische Vereniging en het Instituut voor Vegetatie Onderzoek Nederland (IVON) en werd later voortgezet door het voormalig Rijksherbarium (nu onderdeel van Naturalis) en de provincies. In 1988 werd Stichting FLORON opgericht om de coördinatie van het planteninventarisatiewerk voort te zetten en het gegevensbeheer met onderzoek, voorlichting en bescherming verder uit te breiden. Bij veel activiteiten speelt vrijwilligerswerk een belangrijke rol.
 

Stichting FLORON

Het vrijwilligersnetwerk van FLORON is verenigd in een stichting. Het bestuur van Stichting FLORON bestaat uit:

 • vacant (voorzitter)
 • ir. J. van den Berg, vice voorzitter
 • P.C.J. Wetzels, penningmeester 
 • G.J.T. Papenburg, secretaris
 • prof. dr. B Gravendeel, bestuurslid
 • A. van Heerden, bestuurslid
 • S. Mampuys, bestuurslid
Stichting FLORON voert zelf geen projecten uit. Het landelijk bureau voert sinds 2012 projecten uit onder verantwoordelijkheid van Stichting RAVON onder de merknaam FLORON.
 
Stichting FLORON is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zijn daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw gift onder voorwaarden aftrekken van uw belastingaangifte.
 
Sinds 2013 is het mogelijk om donateur te worden van Stichting FLORON. Als donateur helpt u mee onze vrijwilligers te ondersteunen. Zij zijn het die jaar in jaar uit inventariseren hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Uw bijdrage komt ook ten goede aan de noodzakelijke bescherming van onze bedreigde planten. Als dank voor uw bijdrage ontvangt u tweemaal per jaar het tijdschrift PLANTEN en een uitnodiging voor de jaarlijkse FLORON-dag.
 

Stichting FLORON heeft vijf ereleden:

 • Douwe de Graaf (1996) - voorzitter periode 1988-1996
 • Koos Ballintijn (2016) - oud-districtscoördinator, oud-bestuurslid en FLORON-vrijwilliger 1988-heden
 • Frank Saris (2016) - interim-directeur 2011-2012
 • Hans van Dord (2016) - voorzitter periode 2012-2016
 • Rob van Westrienen (2021) - directeur 2012-2021
 

Vrijwilligers van het jaar

Sinds 2010 wordt elk jaar tijdens de FLORON-dag de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. 

 • 2022 - Ben Hoentjen
 • 2021 - Egbert de Boer
 • 2020 - Willemien Troelstra
 • 2019 - Petra van der Wiel
 • 2018 - Peter Meininger & Joep Spronk
 • 2017 - Ton Denters & Sipke Gonggrijp
 • 2016 - Niels Eimers
 • 2015 - René Bult & Pieter Stolwijk
 • 2014 - Joop van Heeswijk
 • 2013 - Annie Vos
 • 2012 - Erik Slootweg & Erik Simons
 • 2011 - Thea Spruijt
 • 2010 - Wim Vuik

Onze partners

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

De databank van FLORON zit in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), die gefinancierd wordt door de samenwerkende provincies (BIJ12), het Ministerie van Economische Zaken en een groot aantal abonnementshouders.

 

Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)

Voor het Ministerie van Economische Zaken en onder het toeziend oog van het Centraal Bureau voor de Statistiek organiseert FLORON sinds 1998 het verzamelen van verspreidingsgegevens van wilde planten met vrijwillige floristen als onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring.

 

Soorten NL

Koepelorganisatie voor de soortenorganisaties is SoortenNL. Deze organisaties organiseren elk voor hun eigen soortgroepen activiteiten rond biomonitoring en bescherming van soorten, waarbij vrijwilligerswerk en citizen science een belangrijke rol speelt.

In samenwerking met de Bryologische en Lichenologische Werkgroep, de Nederlandse Mycologische Vereniging en Stichting ANEMOON, De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging helpt FLORON kennis over de wilde flora te ontsluiten in de NDFF Verspreidingsatlas.

In 2020 ontving SoortenNL een bijdrage van 1 miljoen euro van de Nationale Postcodeloterij.

 

Natuurplaza

Het landelijk bureau van FLORON zit in Natuurplaza, een samenwerkingsverband met RAVON, Zoogdiervereniging, SOVON en Stichting Bargerveen. De samenwerking gaat verder dan huisvesting alleen: zo is er een jaarlijks symposium en bieden Natuurplaza-partners stageplekken en ondersteuning van het onderwijs aan de Radboud Universiteit. In het Nederlands Expertisecentrum Exoten (NEC-E) zijn naast de organisaties binnen Natuurplaza ook onderzoekinstituten van de Radboud Universiteit, adviesbureau Natuurbalans en het Kenniscentrum Plaagdieren vertegenwoordigd.

FLORON en RAVON delen een directeur, management team en secretariaat. Daardoor kunnen we meer tijd en geld besteden aan onze doelstelling.

 

Provincies

In verschillende provincies participeren FLORON en de andere soortenorganisaties in SoortenNL in regionale initiatieven rond biodiversiteit en vrijwilligers. In Overijssel maken we bijvoorbeeld deel uit van Natuur voor Elkaar. Bij veel provincies adviseren we bij het ontwikkelen van het beleid voor actieve soortenbescherming, een taak die de provincies recent hebben gekregen na de decentralisatie van het natuurbeleid.

 

Naturalis

FLORON was tot 2012 gevestigd bij het Nationaal Herbarium Nederland in Leiden, onderdeel van Naturalis Biodiversity Center. Het Nationaal Herbarium Nederland is uiteraard de plek waar het grootste deel van de plantencollectie in Nederland wordt bewaard en waar het standaardwerk Heukels' Flora wordt gemaakt. Daarnaast biedt het herbarium een determinatieservice voor onder meer FLORON-vrijwilligers. In de periode 2012-2014 leverde FLORON een belangrijke bijdrage aan het verzamelen van planten voor DNA-barcoding. Het tijdschrift Gorteria wordt samen met de Naturalis en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging uitgegeven.

 

Het Levend Archief

FLORON voert het secretariaat van Het Levend Archief, dat de totstandkoming van een nationale zadencollectie voor wilde planten tot doel heeft. In het consortium zijn de meeste relevante partijen op het gebied soortenbescherming van wilde planten en kwekers van wildeplantenzaden verenigd.

 

KNBV

Met de KNBV werken we samen in de projecten Nova Flora Neerlandica, het tijdschrift Gorteria en de FLORON-dag.

 

 

 Privacybeleid© 2023 FLORON
Naar boven