FLORON District 9 & 22 - Gelderland-Midden

Contact

Districtscoördinator:

Erik Simons
Leeuweriksweide 229
6708 LJ Wageningen
FLORON.D922@outlook.com

Teamleden:

Frits van Beusekom
Matthijs Courbois
Lieuwe Haanstra
Maurice Jansen
Erik Slootweg
Nienke Torensma

Facebook D9 en D22


Plantenwerkgroepen:

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse poort
Coördinator: Iris Niemeijer
Werkgebied: Gelderse poort (rivierengebied)
Actieve leden: 2-6 personen

Plantenwerkgroep KNNV Afdeling Nijmegen

Coördinator: Sophie Hochstenbach
Werkgebied: Regio Nijmegen
Actieve leden: 10-15 personen

 

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Over ons district

Activiteiten
In district Gelderland-Midden organiseren we gedurende het veldseizoen (april-oktober) wekelijks een avondexcursie, op de woensdag- of donderdag, dit wisselt per maand. Eens per maand organiseren we bovendien een excursie in het weekend. Deze excursies kunnen verschillend van aard zijn.

Vrijwel jaarrond strepen we kilometerhokken voor de Plantenatlas van Wageningen e.o. Van het gebied dat deze atlas bestrijkt (met de Cuneratoren in Rhenen als westgrens, de Eusebiustoren in Arnhem als oostgrens, en ruwweg de A12 en de zuidoever van de Nederrijn als noord-, resp. zuidgrens) willen we uiterlijk 2020 van alle hokken een voorjaarsronde en een zomerronde hebben gedaan. Bovendien is er ieder jaar er nog en selectie van Nieuwe Strepen hokken (HNS) van FLORON in het district.

Naast kilometerhokken doen we meer, o.a. gebiedsinventarisaties en soortenmonitoring, of thematische excursies zoals stadsplanten en muurplanten. De weekendexcursies beperken zich vaak niet tot de districtsgrenzen of zelfs de landsgrenzen......... Uiteraard zijn alle excursies voor iedereen toegankelijk, of je jezelf nou als doorgewinterde florist, of als beginner beschouwt.

Eens per jaar, in februari of maart, organiseren we een lezingendag in Wageningen, waarin voor alle geïnteresseerden uit de regio lezingen worden gehouden over planten binnen of buiten ons gebied. Die lezingen kunnen floristisch, maar ook ecologisch of taxonomisch van aard zijn. Onze activiteiten staan niet op de FLORON-kalender, omdat excursiedoel, tijdstip en contactpersoon in de loop van het seizoen kunnen veranderen. We willen flexibel zijn, en ruimte geven aan ideeën die in de loop van het seizoen ontstaan. De datum staat in principe wel vast. Communicatie verloopt via een mailgroep. Als je informatie wil over een specifieke excursie, of aan de mailgroep wil deelnemen, stuur een mail naar FLORON.D922@outlook.com. Je ontvangt dan tevens FLORONIA, ons digitale lijfblad, dat 2x per jaar verschijnt.

Mei in het rivierengebied: Fluitenkruid en Eenstijlige meidoorn aspectbepalend. Foto: Henk Kloen

Kattendoorn: een soort met een riviergebonden verspreiding. Foto: Ineke Jansonius

 

Karakteristiek

Zowel droge en van nature heel voedselarme zandgronden als vochtige, voedselrijke kleigronden zijn in district Gelderland-Midden te vinden. Die grote variatie zien we ook terug in de flora: er zijn grote verschillen tussen de flora op de Veluwe en die in het rivierengebied. De drie grote rivieren Nederrijn, Waal en Maas stromen alle door dit district. De meest soortenrijke gebieden liggen direct langs de rivieren (slikkige oevers met bijzondere Amaranten, Ganzenvoeten en andere kleine eenjarigen) en op de overgang naar de Utrechtse Heuvelrug (Grebbeberg/Blauwe Kamer) en de Veluwe. Noemenswaardig op die overgangen zijn piepkleine snippertjes hardhoutooibos, met karakteristieke soorten als Wilde kardinaalsmuts, Iepen, Slangenlook, Moeslook, Boskortsteel en Besanjelier. Tussen de rivieren en in het Binnenveld zijn vooral de plekken waar kwelwater aan de oppervlakte komt interessant voor bijzondere soorten waterplanten (bijvoorbeeld Paarbladig en Rossig fonteinkruid). Ook ligt het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei met laagveen- en blauwgraslandrestanten als Hel, Blauwe Hel en Bennekomse Meent in dit district. In enkele van deze gebieden komen zeer bijzondere soorten voor als Blonde zegge, Vlozegge, Ronde zegge, Kleine valeriaan, Spaanse ruiter, Welriekende nachtorchis, etc.

Op de zandgronden als die op de Veluwe vinden we een flink aantal plantensoorten die vrijwel tot dit gebied zijn beperkt. Daar zijn heel zeldzame bij, zoals Heidezegge, Zachte hennepnetel en Kleine schorseneer. Maar ook een aantal soorten die meer vertrouwd zullen zijn, zoals Dubbelloof en Grondster. De gemiddelde soortenrijkdom is er doorgaans laag, meestal hoogstens 100 soorten per vierkante kilometer in de meer gevarieerde hokken. Maar ook uitschieters met niet meer dan 18 soorten, zoals op een klein deel van het nationaal park Hoge Veluwe zijn al eens genoteerd. Bijzonder zijn de Zuid-Veluwse beken; het Renkums Beekdal waarin fraai ontwikkelde natte hooilanden liggen met veel soorten Zeggen en bijzonderheden als Klimopwaterranonkel en Groot bronkruid. Iets oostelijker ligt de Heelsumse beek, de enige Heidebeek van Nederland. Bij Oosterbeek in de buurt stromen beekjes met kalkrijker water waar onder meer Paarbladig goudveil en Bittere veldkers groeien. In de lemige bossen daar in de buurt komen soorten als Fraai hertshooi, Ruige veldbies Schaduwkruiskruid en Boszegge voor.  Een ‘Veluws plaatje: de Posbank bij RhedenGeoorde zuring komt alleen in het rivierengebied voor


Plantenwerkgroepen
Op enkele plaatsen in het district zijn plantenwerkgroepen actief. De omvang van die groepen is nogal verschillend. Hieronder een overzicht van de actieve werkgroepen en hun contactpersonen:

Nieuwsbrief
Het districtsblad Floronia verschijnt twee keer per jaar. Een digitaal abonnement is te verkrijgen door een email te zenden naar de districtscoördinator. Mensen die actief meedoen aan de activiteiten van het district kunnen een papieren versie aanvragen.

FLORONIA voorjaar 2022
FLORONIA voorjaar 2019
FLORONIA najaar 2017
FLORONIA voorjaar 2017
FLORONIA najaar 2016
FLORONIA hoogzomer 2016
FLORONIA voorjaar 2015
FLORONIA najaar 2014
FLORONIA voorjaar 2014

FLORONIA 2011
FLORONIA 2010
FLORONIA 2009

 Privacybeleid© 2022 FLORON
Naar boven