Stage-onderwerpen

FLORON onderzoekt en beschermt de wilde flora van Nederland. In het hele land zijn vrijwilligersgroepen actief om planten in kaart te brengen door middel van het inventariseren van kilometerhokken en het speuren naar zeldzame plantensoorten. Op het landelijk bureau in Nijmegen werken vier medewerkers. FLORON biedt jaarlijks enkele stageplekken aan bachelor- en masterstudenten. Bij de onderwerpen van de stages ligt de nadruk op het analyseren van verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna en ecologisch onderzoek aan soorten. Op dit moment hebben wij de onderstaande stage-onderwerpen, maar je mag ook zelf met een voorstel komen.

 

Big data met planten

In de Nationale Databank Flora en Fauna zitten meer dan 100 miljoen waarnemingen van planten en dieren. Een kwart daarvan zijn planten. Voorbeelden van bewerkingen van zulke grote datasets vind je onder andere in de NDFF Verspreidingsatlas. Maar er zijn meer toepassingen mogelijk met die gegevens, zowel voor natuurbeleid en onderzoek als in de terugkoppeling naar de waarnemers die al deze gegevens bijeenbrengen. Aan de hand van een case study maak je kaarten of statistische bewerkingen met natuurwaarnemingen uit de NDFF.

We zoeken: een Master-student met een goede kennis van statistiek en interesse in de Nederlandse flora. Begeleider: Laurens Sparrius.

 

Literatuurstudie beheer waterplanten

Om oppervlaktewater schoon en helder te krijgen, zijn verschillende vormen van beheer mogelijk, afhankelijk van de uitgangssituatie. In een literatuurstudie / scriptie zoek je uit wat er gepubliceerd is over de effectiviteit van verschillende beheersmaatregelen van waterplanten.

We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: mei-september. Duur: 3 tot 6 maanden. Begeleider: Michiel Verhofstad.

 

Standplaatsfactoren van Kruipend moerasscherm

Kruipend moerasscherm (Apium repens) is een van de drie soorten vaatplanten die in het kader van de Habitatrichtlijn speciale Europese bescherming genieten. FLORON werkt voortdurend aan projecten om Kruipend moerasscherm duurzaam te beschermen. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om van de Nederlandse groeiplaatsen (in Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Drenthe en Overijssel) veldonderzoek te doen naar populatieomvang, vitaliteit, omringende vegetatie, bodem en beheer. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd met verschillende technieken.

We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: mei-september. Duur: 3 tot 6 maanden. In verband met de te verwachten reistijd is het hebben van een rijbewijs en het kunnen beschikken over een auto een sterke aanbeveling. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar. Begeleider: Jeroen van Zuidam.

Populatiegenetica van Drijvende waterweegbree

Tijdens deze stage werk je met een dataset met dna-profielen van populaties van Drijvende waterweegbree uit verschillende beken in Noord-Brabant. Samen met informatie over de verspreiding, ecologie en beheer van Drijvende waterweegbree, ga je na of er sprake is van genetische isolatie en verwantschappen tussen populaties en de mogelijke oorzaken daarvan. Drijvende waterweegbree is een Europees beschermde soort (Habitatrichtlijn).

We zoeken: een student (Master Biologie WUR) Periode: januari-april 2018 of april-zomer 2018. Duur: 3 tot 6 maanden. Begeleider: Jeroen van Zuidam.

 

Voortplantingsmechanismen van de Drijvende waterweegbree

Het opzetten en uitvoeren van experimenten aan de voortplantingsmechanismen van de Drijvende waterweegbree. Onder welke condities kiemen de zaden wel of niet? Wat zijn de kiemingspercentages? Onder welke condities kunnen bladrozetten zich vestigen? Is er op de verschillende groeiplaatsen een zaadbank aanwezig?

We zoeken: een student (Master Biologie) Periode: april-zomer 2018. Begeleider: Jeroen van Zuidam.

Soorten beschermen

FLORON werkt samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan het opstellen en uitvoeren van regionale beschermingsplannen die gericht zijn op behoud en herstel van plantensoorten die in Nederland sterk achteruitgaan en op de rode lijst van bedreigde planten staan. Op het moment werken we o.a. aan Kleine schorseneer en Grote bremraap. 


Zwartblauwe rapunzel

Meer informatie

FLORON heeft stageplekken beschikbaar :
- per direct onderzoeksstages waterplanten HBO/BSc/MSc
vanaf november 2018 HBO tweedejaarsstages
- vanaf november 2018 veldwerkstages voor MBO

FLORON is een kleine organisatie en kan maar aan 1 à 2 stagiairs tegelijk begeleiding bieden. We ontvangen veel stageverzoeken en selecteren studenten met een aantoonbare interesse in toegepast onderzoek aan wilde planten en ecologie.

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij FLORON of vragen hebt over één van de onderwerpen stuur dan een mailtje en je cv naar Laurens Sparrius (
sparrius@floron.nl).Aequor-erkend leerbedrijf
FLORON is onderdeel van Stichting RAVON en is een erkend leerbedrijf voor MBO-opleidingen.Behalve deze onderzoeksstages heeft FLORON ook vrijwilligerswerk voor niet-studenten.