Stage-onderwerpen

FLORON onderzoekt en beschermt de wilde flora van Nederland. In het hele land zijn vrijwilligersgroepen actief om planten in kaart te brengen door middel van het inventariseren van kilometerhokken en het speuren naar zeldzame plantensoorten. Op het landelijk bureau in Nijmegen werken vier medewerkers. FLORON biedt jaarlijks enkele stageplekken aan bachelor- en masterstudenten. Bij de onderwerpen van de stages ligt de nadruk op het analyseren van verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna en ecologisch onderzoek aan soorten. Op dit moment hebben wij de onderstaande stage-onderwerpen, maar je mag ook zelf met een voorstel komen.

 

Big data met planten

In de Nationale Databank Flora en Fauna zitten meer dan 100 miljoen waarnemingen van planten en dieren. Een kwart daarvan zijn planten. Voorbeelden van bewerkingen van zulke grote datasets vind je onder andere in de NDFF Verspreidingsatlas. Maar er zijn meer toepassingen mogelijk met die gegevens, zowel voor natuurbeleid en onderzoek als in de terugkoppeling naar de waarnemers die al deze gegevens bijeenbrengen. Aan de hand van een case study maak je kaarten of statistische bewerkingen met natuurwaarnemingen uit de NDFF.

We zoeken: een Master-student met een goede kennis van statistiek en interesse in de Nederlandse flora.


Standplaatsfactoren van Kruipend moerasscherm

Kruipend moerasscherm (Apium repens) is een van de drie soorten vaatplanten die in het kader van de Habitatrichtlijn speciale Europese bescherming genieten. FLORON werkt voortdurend aan projecten om Kruipend moerasscherm duurzaam te beschermen. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om van de Nederlandse groeiplaatsen (in Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Drenthe en Overijssel) veldonderzoek te doen naar populatieomvang, vitaliteit, omringende vegetatie, bodem en beheer. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd met verschillende technieken.

We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: mei-september. Duur: 3 tot 6 maanden. In verband met de te verwachten reistijd is het hebben van een rijbewijs en het kunnen beschikken over een auto een sterke aanbeveling. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Biotoopeisen van Drijvende waterweegbree

Tijdens deze stage stel je een dossier samen met alle informatie over de verspreiding, ecologie en beheer van Drijvende waterweegbree, of ga je op stap om groeiplaatsen te beschrijven. De soort is Europees beschermd, maar er is nog relatief weinig bekend over de verspreiding en ecologie. In het zomerhalfjaar kun je een literatuurstudie en/of interviews met terreinbeheerders combineren met een veldbezoek. In de wintermaanden is een stage beperkt tot een literatuurstudie. De soort komt vooral voor in Noord-Brabant, dus het accent van het werk ligt in die provincie.

We zoeken: een student (Bachelor) Periode: hele jaar. Duur: 3 tot 6 maanden.

Soorten beschermen

FLORON werkt samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan het opstellen en uitvoeren van regionale beschermingsplannen die gericht zijn op behoud en herstel van plantensoorten die in Nederland sterk achteruitgaan en op de rode lijst van bedreigde planten staan. Op het moment werken we o.a. aan Kleine schorseneer en Grote bremraap.


In 2014 besteedde FLORON aandacht aan de zeldzame Zwartblauwe rapunzel

Meer informatie

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van een stage bij FLORON of vragen hebt over één van de onderwerpen stuur dan een mailtje en je cv naar Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl).


Aequor-erkend leerbedrijf
FLORON is onderdeel van Stichting RAVON en is een erkend leerbedrijf voor MBO-opleidingen.


FLORON heeft vanaf januari 2018 weer een stageplek beschikbaar


Behalve deze onderzoeksstages heeft FLORON ook vrijwilligerswerk voor niet-studenten.