Contact

Districtscoördinator:

Ben Hoentjen
tel. 06-40363682 / 050-4061990
benhoentjen@kpnmail.nl

Teamlid:

Els Heijman
tel. 06-10418115 
BerElsHeijman@hetnet.nl

www.wfdrenthe.nl

Activiteiten D5

zaterdag 13 mei

Torenveen ligt in het dal van de Hunze, deze strekt zich, voor wat betreft het Drentse deel, uit over een lengte van 35 km langs de voet van de Hondsrug. Op veel plekken langs de beek zijn de laatste decennia natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Stapsgewijs raakt de beek hierdoor weer ingebed in een natter en natuurrijker, voor mens en dier, aantrekkelijk landschap. We gaan op zoek naar pioniers als Borstelbies en Naaldwaterbies, maar ook soorten als Grote boterbloem, Rossig fonteinkruid en Watergentiaan proberen we te vinden.

Verzamelen: 10.00 uur Hotel-restaurant ’t Zwanenmeer, Oude Groningerweg 1, 9461 BP Gieten, 0592 262 601zaterdag 10 juni

We bezoeken enkele natuurreservaten langs de Reest.  Het Reestdal bestaat uit een kleinschalig, cultuurlandschap van hooilanden, essen en bossen. Takkenhoogte is een bijzonder afwisselende terrein het bestaat uit heide met waterpartijen en een stuk bos dat  aansluit op het gebied Wildenberg en Rabbinge langs de Reest.   Kenmerkend zijn de fraaie hooilanden en grote zeggenmoerassen langs de Reest. En we hopen de voor het Reestdal kenmerkende moerasplanten als Moeraskartelblad, Noordse zegge, Draadrus en Grote pimpernel aan te treffen. Verzamelen: 10.00 uur Buiten Herberg Ter Linde, Ommerweg 68, 7921 TE Zuidwolde, 0528 370516


zaterdag 8 juli

Op de grens van Drenthe en Groningen, tussen het Eelderdiep en het Peizerdiep ligt een nat laagveengebied. Het landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waar je Waterviolier en allerlei zegges kunt tegenkomen. Het gebied is volop in ontwikkeling met nu al ruige hooilanden, moerasbos en veel ruimte voor overtollig water. Meer informatie over vertrektijd en verzamelplaats volgt nog.


zaterdag 12 augustus

Saksveld is een nat gebied met verschillende poelen. In de omgeving zijn ook heideterreintjes en veenputten te vinden, gelegen tussen grote akkercomplexen. Een redelijk ‘wit’ gebied, we zijn benieuwd wat we er gaan aantreffen. Verzamelen: 10.00 uur   Lucy’s Inn, Dorpsstraat 2, Eesergroen 0599 287250  www.lucysinn.nl/


zaterdag 16 september

De flora van stedelijk Nederland blijkt verrassend soortenrijk te zijn. Vooral de stadsrandgebieden zijn relatief soortenrijk. Doorgaans neemt de variatie richting de binnenstad af, maar tegelijkertijd neemt het aantal soorten, dat als typisch stedelijk kan worden aangemerkt, toe. We gaan op zoek naar de stadsvegetatie op verschillende industrieterreinen in Assen. Verzamelen: 10.00 Cafe de Aanleg Asserstraat 63, 9451 TA Rolde (Deurze) 0592 241251 www.de-aanleg.nl


FLORON District 5 - Drenthe

Organisatie

De coördinatie van activiteiten voor FLORON wordt verzorgd door de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD). De WFD is in 1982 opgericht met als hoofddoel het bijeenbrengen van Drentse floragegevens per kilometerhok als basis voor een atlas van de Drentse flora. De inventarisatieactiviteiten hiervoor sloten daarmee naadloos aan bij het Totaal-project van FLORON.Binnen de WFD zijn zowel individuele  floristen als verschillende regionale plantenwerkgroepen actief. Sinds het verschijnen van de Atlas van de Drentse flora in 1999 stimuleert en coördineert de werkgroep de deelname aan andere FLORON-projecten, zoals Het  Nieuwe Strepen en het Verspreidingsonderzoek. Daarnaast liep vanaf 2001 een eigen Florameetnetproject om  na te gaan welke veranderingen er in de Drentse flora ten opzichte van de atlasperiode (1970-1995) zijn opgetreden.  Het veldwerk hiervoor is in 2012 afgerond. Momenteel worden de gegevens uitgewerkt. De resultaten  kunnen hopelijk begin 2015 worden gepubliceerd. Op de website van de WFD (www.wfdrenthe.nl) wordt een overzicht van bijzondere vondsten bijgehouden.In de periode mei t/m september vinden diverse excursies plaats waarop iedereen, beginnende dan wel doorgewinterde florist, van harte welkom is. Check de site voor de datum en startplaats.

Karakteristiek

Het Drents plateau vormt de ecologische basis van het district. De hoger gelegen zandgronden van dit plateau worden doorsneden door verschillende beekdalen. Kenmerkend voor dit deel van Drenthe is het esdorpenlandschap met lommerrijke brinkdorpen op de beekdalranden en de zandruggen, zoals de Hondsrug. Van de uitgestrekte voedselarme heidevelden met hun ontelbare vennen en veentjes is veel verdwenen maar restanten als de Dwingelosche en Kraloër heide vormen wel het grootste aaneengesloten natte heidegebied in West-Europa. Uitgestrekte boswachterijen vindt men op de Hondsrug, in Midden-Drenthe, tussen Beilen en Dwingeloo en bij Diever/Appelscha. Verschillende beeksystemen voeren het water dat op de hogere delen van het plateau is geïnfiltreerd naar de randen af. Binnen het stroomgebied van de Drentse Aa zijn nog veel en vaak zeer soortenrijke graslanden te bewonderen. Zowel in het zuidwesten als in het noordwesten en noorden duikt het Drents plateau onder de veengronden van het Laagveendistrict. Aan de randen van het Drents plateau lagen ooit uitgestrekte hoogvenen, waarvan nu alleen nog het Bargerveen en het Fochterloërveen over zijn. In deze impressie van district Drenthe mogen enkele floristisch zeer bijzondere gebieden niet onvermeld blijven: het potkleigebied rond Roden, en de Havelterberg en omgeving.

Atlas van de Drentse flora (1999)

In de Atlas van de Drentse flora, een uitgave van de WFD in samenwerking met de provincie Drenthe, zijn alle van Drenthe bekende plantensoorten, voor zover vermeld op de Standaardlijst 1996, opgenomen. Van elke soort, die sinds 1970 in 5 of meer kilometerhokken is vastgesteld is een verspreidingskaartje opgenomen. Voorafgaand aan de soortbesprekingen wordt in een aantal hoofdstukken ingegaan op de abiotiek , het Drents Floradistrict en de veranderingen in de Drentse flora sinds de eerste helft van de vorige eeuw.De atlas, uitgegeven bij Schuyt & Co in Haarlem, is inmiddels geheel uitverkocht.

WFD-Nieuwsbrieven

Recente digitale nieuwsbrieven:
Nieuws van het WFD-front, maart 2016
Nieuws van het WFD-front, mei 2016
Nieuws van het WFD-front, juli 2016 
Nieuws van het WFD-front, september 2016
Nieuws van het WFD-front, januari 2017 

Eerder uitgebracht (digitale) nieuwsbrieven:
Nieuwsbriefnr. 1, februari 1983
Nieuwsbriefnr. 2, maart 1983
Nieuwsbriefnr. 3, mei 1983
Nieuwsbriefnr. 4, augustus 1983
Nieuwsbriefnr. 5, februari 1984
Nieuwsbriefnr. 6, mei 1984
Nieuwsbriefnr. 7, september 1984
Nieuwsbriefnr. 8, maart 1985
Nieuwsbriefnr. 9, augustus 1985
Nieuwsbriefnr. 10, maart 1986
Nieuwsbriefnr. 11, augustus 1986
Nieuwsbriefnr. 12, maart 1987
Nieuwsbriefnr. 13, december 1987
Nieuwsbriefnr. 14, april 1988
Nieuwsbriefnr. 15, december 1988
Nieuwsbriefnr. 16, voorjaar 1989
Nieuwsbriefnr. 17, december 1989
Nieuwsbriefnr. 18, april 1990
Nieuwsbriefnr. 19, februari 1991
Nieuwsbriefnr. 20, april 1991
Nieuwsbriefnr. 21, maart 1992
Nieuwsbriefnr. 22, mei 1992
Nieuwsbriefnr. 23, maart 1993
Nieuwsbriefnr. 24, mei 1993
Nieuwsbriefnr. 25, maart 1994
Nieuwsbriefnr. 26, april 1994
Nieuwsbriefnr. 27, mei 1995
Nieuwsbriefnr. 28, februari 1996
Nieuwsbriefnr. 29, mei 1996
Nieuwsbriefnr. 30, maart 1997
Nieuwsbriefnr. 31, december 1997
Nieuwsbriefnr. 32, april 1998
Nieuwsbriefnr. 33, mei 1999
Nieuwsbriefnr. 34, maart 2000
Nieuwsbriefnr. 35, april 2001
Nieuwsbriefnr. 36, april 2002
Nieuwsbriefnr. 37, april 2002
Nieuwsbriefnr. 38, december 2002
Nieuwsbriefnr. 39, april 2003
Nieuwsbriefnr. 40, maart 2004
Nieuwsbriefnr. 41, april 2005
Nieuwsbriefnr. 42, april 2006
Nieuwsbriefnr. 43, juni 2007
Nieuwsbriefnr. 44, mei 2008
Nieuwsbriefnr. 45, december 2009
Nieuwsbriefnr. 46, december 2010
Nieuwsbriefnr. 47, december 2011
Nieuwsbriefnr. 48, december 2012
Nieuwsbriefnr. 49, december 2013
Nieuwsbriefnr. 50, december 2014
Nieuwsbriefnr. 51, december 2015
Nieuwsbriefnr. 52. januari 2016

Verder lezen

artikel van Ben Hoentjen over de Werkgroep Florakartering Drenthe (oorspronkelijk verschenen in de FLORON-Nieuwsbrief)

artikel van Annie Vos over de Bosgeelster (oorspronkelijk verschenen in de FLORON-Nieuwsbrief)

 

Nieuws

21 maart 2014
Op 22 februari 2014 hebben we een zeer geslaagde WFD-dag gehad met interessante sprekers en lezingen. De lezingen zijn nu als pdf te downloaden op http://www.wfdrenthe.nl/nieuws.htm (scrol naar beneden, naar agenda WFD dag). Daaronder ook de link naar de foto's van deze dag.