Contact

Districtscoördinator:

Willemien Troelstra

tel. 010-4673970
willemien.troelstra@xs4all.nl

Teamleden:

Caroline Elfferich
Adrie van Heerden

Activiteiten D16

zaterdag 20 mei

's-Ochtends struinen we (zonder te inventariseren) door duinvallei en kustzone naar de oevers van het Oostvoornse meer. Aansluitend inventariseren we een of twee (halve) kilometerhokken langs de oever van het meer.


woensdag 24 mei

Op één dag diverse waterrijke kilometerhokken in de Brabantse Biesbosch inventariseren. Vanaf de Petrusplaat naar het Oosten. Boswachter Theo Muusse zorgt voor bootvervoer zodat we eilanden en eilandjes kunnen bezoeken. Je komt op plekken waar je anders nooit komt.

Wil je mee? Geef je op dan houden we je op de hoogte over de details.zaterdag 10 juni

Het Loetbos is een natuur-en recreatiegebied langs het veenriviertje de Loet. Een zeer gevarieerd gebied met bos, sloten en geplagde stukken. We verdelen ons over twee kilometerhokken.


vrijdag 21 juli tot zondag 23 juli

De datum is vastgelegd, de kampeerboerderij (De Hollandse Boerderij langs de Meije) is gereserveerd en het eerste contact met Natuurmonumenten gelegd. De details gaan we de komende maanden invullen.Kosten: max. €61 p.p.
Wil je verzekerd zijn van een plekje: lees dan de toelichting en stuur een mailtje aan Willemien Troelstrazaterdag 19 augustus

Leer de wilgen uit elkaar houden en waar je op moet letten om te weten of je waarschijnlijk met een kruising te maken hebt. Vanaf het Biesboschmuseum, met presentatie, bezoek aan het salicetum en oefenen met determineren.


zaterdag 30 september

Stadsexcursie in Gouda in samenwerking met Tim van de Vondervoort en de KNNV Gouda. Het programma volgt later.


footer

FLORON District 16 - Zuid-Holland-Zuid

Organisatie

Willemien Troelstra is coördinator van de FLORON-activiteiten in Zuid-Holland Zuid. Zij wordt daarbij praktisch ondersteund door Caroline Elfferich en Adrie van Heerden. Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in dit district gebeurt op initiatief van diverse werkgroepen. Het gaat om de (planten)werkgroepen van het Hoeksewaards Landschap, de Natuurvereniging IJsselmonde, de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee en de KNNV-afdelingen Delfland, Gouda, Waterweg Noord, Voorne en IJssel en lekstreek. Sinds 18 februari 2014 is de Rotterdamse Florawerkgroep actief. Daarbuiten zijn ook vele vrijwilligers actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en doorgeven van losse waarnemingen. Iedereen die in dit district planten wil inventariseren is van harte welkom. Wil je weten wat in deze regio de lopende projecten en geplande activiteiten zijn of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de districtscoördinator. Zij kan dan bijvoorbeeld uitleggen hoe inventariseren werkt, met je meedenken over gebieden die voorrang hebben om te inventariseren of je in contact brengen met andere floristen in de buurt.

Flora

Floron district Zuid-Holland Zuid (D 16) loopt van de kust landinwaarts tot aan Oudewater en in noord/zuid richting van Delft tot aan de Moerdijkbrug. De meest typerende landschappen in Zuid-Holland Zuid zijn: de (kalkrijke) duinen, de (veen en klei) polders, de rivierdelta (met zoetwatergetijdegebieden, dijken, kwelders, moerasjes en grienden) en het stedelijk (haven)gebied.Duinen - Vooral kalkrijke duinen hebben een rijke flora. Eén van de meest interessante gebieden is Voorne’s duin, een relatief jong duingebied met vochtige duinvalleien en duinbos. Op Goeree is de flora het meest interessant in de Westduinen. Een ander duingebied is de Kwade Hoek, waar de zee vrij kan instromen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ duinen.

Rivierdelta - Langs de grote rivieren komen veel plantensoorten voor, vanwege de grote variatie in leefomstandigheden: moerasjes, plassen, grienden, dijken, stenige dan wel zandige oevers, en bijvoorbeeld binnendijkse kwelgebiedjes. Daarbij helpt het stromende water bij de verspreiding van allerlei planten van buiten (en binnen) Nederland.

Polders- Het polderland is gemiddeld armer dan de rest maar, als er bosjes en moerassige stukjes tussen zitten of als blauwgrasland wordt beheerd is het al weer snel interessant zoals bij de blauwgrasterreinen in de Krimpenerwaard.

Stedelijk gebied- Het stedelijk gebied draagt een flink steentje bij aan de soortenrijkdom van het district. Onder andere door het specifiek stedelijk biotoop van (kade)muren, omdat de gemiddelde temperatuur in de stad een paar graden hoger is dan in het buitengebied en door de continue aanvoer van zaden en plantmateriaal via treinverkeer, autobanden en gemorst vogelzaad.

Zie ook het artikel 'Planten in Zuid-Holland'


    
Moeraskruiskruid, Gewone ossentong en Veldgerst. Foto's: Willemien Troelstra 

Berichten en verslagen

* Artikel in FLORON-nieuws over het kamp in de Sliedrechtse Biesbosch in 2013 (rapport, bijlagen)
* Verslag kamp Tiengemeten 2012 (bijlagen)
* Planten in Zuid-Holland
Waarnemingen uit district Zuid-Holland-Zuid bij waarneming.nl