Contact

Districtscoördinator:

Willemien Troelstra

tel. 010-4673970
willemien.troelstra@xs4all.nl

Teamleden:

Caroline Elfferich
Adrie van Heerden

Activiteiten D16

woensdag 22 november

FLORON-Zuid-Holland Zuid Districtsavond

Een terugblik en vooruitblik op de FLORON activiteiten in Zuid-Holland Zuid in combinatie met diverse lezingen.footer

FLORON District 16 - Zuid-Holland-Zuid

Organisatie

Willemien Troelstra is coördinator van de FLORON-activiteiten in Zuid-Holland Zuid. Zij wordt daarbij praktisch ondersteund door Caroline Elfferich en Adrie van Heerden. Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in dit district gebeurt op initiatief van diverse werkgroepen. Het gaat om de (planten)werkgroepen van het Hoeksewaards Landschap, de Natuurvereniging IJsselmonde, de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee en de KNNV-afdelingen Delfland, Gouda, Waterweg Noord, Voorne en IJssel en lekstreek. Sinds 18 februari 2014 is de Rotterdamse Florawerkgroep actief. Daarbuiten zijn ook vele vrijwilligers actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en doorgeven van losse waarnemingen. Iedereen die in dit district planten wil inventariseren is van harte welkom. Wil je weten wat in deze regio de lopende projecten en geplande activiteiten zijn of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de districtscoördinator. Zij kan dan bijvoorbeeld uitleggen hoe inventariseren werkt, met je meedenken over gebieden die voorrang hebben om te inventariseren of je in contact brengen met andere floristen in de buurt.

Flora

Floron district Zuid-Holland Zuid (D 16) loopt van de kust landinwaarts tot aan Oudewater en in noord/zuid richting van Delft tot aan de Moerdijkbrug. De meest typerende landschappen in Zuid-Holland Zuid zijn: de (kalkrijke) duinen, de (veen en klei) polders, de rivierdelta (met zoetwatergetijdegebieden, dijken, kwelders, moerasjes en grienden) en het stedelijk (haven)gebied.Duinen - Vooral kalkrijke duinen hebben een rijke flora. Eén van de meest interessante gebieden is Voorne’s duin, een relatief jong duingebied met vochtige duinvalleien en duinbos. Op Goeree is de flora het meest interessant in de Westduinen. Een ander duingebied is de Kwade Hoek, waar de zee vrij kan instromen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ duinen.

Rivierdelta - Langs de grote rivieren komen veel plantensoorten voor, vanwege de grote variatie in leefomstandigheden: moerasjes, plassen, grienden, dijken, stenige dan wel zandige oevers, en bijvoorbeeld binnendijkse kwelgebiedjes. Daarbij helpt het stromende water bij de verspreiding van allerlei planten van buiten (en binnen) Nederland.

Polders- Het polderland is gemiddeld armer dan de rest maar, als er bosjes en moerassige stukjes tussen zitten of als blauwgrasland wordt beheerd is het al weer snel interessant zoals bij de blauwgrasterreinen in de Krimpenerwaard.

Stedelijk gebied- Het stedelijk gebied draagt een flink steentje bij aan de soortenrijkdom van het district. Onder andere door het specifiek stedelijk biotoop van (kade)muren, omdat de gemiddelde temperatuur in de stad een paar graden hoger is dan in het buitengebied en door de continue aanvoer van zaden en plantmateriaal via treinverkeer, autobanden en gemorst vogelzaad.

Zie ook het artikel 'Planten in Zuid-Holland'


    
Moeraskruiskruid, Gewone ossentong en Veldgerst. Foto's: Willemien Troelstra 

Berichten en verslagen

* Artikel in FLORON-nieuws over het kamp in de Sliedrechtse Biesbosch in 2013 (rapport, bijlagen)
* Verslag kamp Tiengemeten 2012 (bijlagen)
* Planten in Zuid-Holland
Waarnemingen uit district Zuid-Holland-Zuid bij waarneming.nl