Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen
- Excursies en districtsbijeenkomsten

 

Validator:

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validatie waarnemingen

Activiteiten D15

zaterdag 26 augustus

De Zoetermeerse wijk Seghwaert is een typisch jaren ’70 wijk. In 1976 werden hier de eerste honderd woningen opgeleverd. De bedoeling was een beschut woon- en leefklimaat te realiseren met een stratenplan met vele vertakkingen en fijnmazige groenvoorzieningen. Bij de aanleg zijn indertijd veel inheemse bomen en struiken gebruikt die ook in het omliggende polderlandschap veel voorkomen. Natuurlijk groen was in de jaren ’70 van de vorige eeuw in de mode en ook nieuwe bewoners speelden daar met hun eigen tuin op in.
Tegenwoordig is kleinschalig openbaar groen lastig en duur in onderhoud en nemen hier en daar bewoners zelf het heft in handen. Juist in deze wijk is de grens tussen cultuur en natuur vaag. Tuinplanten verwilderen in het openbaar gebied en de wilde flora dringt extensief onderhouden tuinen binnen, tot vlak bij de voordeur. Wat streep je wel en wat niet is hier de steeds weer  terugkerende vraag. Om die reden hebben we deze wijk uitgekozen om naar stadsplanten te kijken en die discussie ter plekke te voeren.

Verzamelen:
26 augustus om 10.30 uur bij RSR-station Seghwaert (lijn 3 en 4 vanuit Den Haag CS/Den Haag laan van NOI)  Coördinaten: 95.213 –453.115

Opgave: voor opgave of nadere informatie kunt u terecht op: zoetermeer@knnv.nl


zaterdag 16 september

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten van de kilometerhokken 72-451, 72-452 en 73-452 in de witte duinen van de Zandmotor bij Monster. Verwacht worden Biestarwegras en Stekend loogkruid.

Verzamelen: 10.00 uur bij de ingang (72.906-450.770) van het Schelpenpad door Solleveld naar de Zandmotor.

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlfooter

FLORON District 15 - Hollands Duin

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).

 

Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden