Contact

Districtscoördinator:

Jeanette den Herder, florond13@gmail.com 

Team:

Thea Spruijt, thea2525@hetnet.nl

Activiteiten D13

zaterdag 20 mei

Aan de Markermeerkant van Hoorn gaan we km-hok 134-517 inventariseren. Dit is één van de gebieden in Hoorn met weinig recente gegevens. Een zeer gevarieerd hok, met industrieterrein Schelphoek, de Schellinkhouterdijk, parkbos met strandje, woonwijk, groenstroken, sloten, wegbermen, haventje en 2 pieren die doorlopen in het zuidelijk gelegen km-hok 134-516.

De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden. We gaan determineren met de flora (neem 10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone, waarbij we tevens de mogelijkheid hebben daarmee te oefenen.

Verzamelen: 10.00 uur op de parkeerplaats (ZW-kant) bij de Lidl, Clausplein 28, 1623 KD Hoorn. GPS 134.200 - 517.460 . De excursie duurt tot 16.00 uur.

Aanmelden (niet verplicht) en meer info via een mail aan florond13@gmail.com. Tijdens de excursie is Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622.zaterdag 10 juni

In de Schoorlse duinen ligt een bos-hok waarvan weinig bekend is, namelijk 46 soorten sinds 1990. Dennenorchis die misschien al bloeit is op vele plekken te vinden, maar we hopen de soortenlijst verder uit te breiden. Daarom hebben we km-hok 107-522 aangemeld voor het Nieuwe Strepen. We willen in 1 of 2 groepen van maximaal 5 personen inventariseren.

We gaan determineren met de flora (neem 10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone, waarbij we tevens de mogelijkheid hebben daarmee te oefenen. De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden.

Verzamelen: 10.00 uur op de parkeerplaats bij restaurant Duinvermaak, Breelaan 132, 1861 GH Bergen. GPS 107.980-521.345. Van daar is het 10 minuten lopen naar het hok. De excursie duurt tot uiterlijk 16 uur.

Opgeven is verplicht, via florond13@gmail.com. Het maximum is 10 deelnemers. Tijdens de excursie is Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622.vrijdag 28 juli

Ten westen van het centrum van Hoorn ligt een woonwijk langs de Markermeerdijk in km-hok 131-516. Uit de jaren ’80 zijn zo’n 100 soorten bekend, maar na 1990 is er nauwelijks meer naar planten gekeken. Omdat het hok voor ¾ uit water bestaat, is het geschikt voor een middagtocht. Het is een gevarieerd gebied met woonwijk, dijk, groenstroken, waterpartijen en kinderboerderij.

De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden. We gaan determineren met de flora (neem 10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone, waarbij we tevens de mogelijkheid hebben daarmee te oefenen.

Verzamelen: 13.30 uur bij de Dierenkliniek Van Kop Tot Staart, Grote Beer 9, 1622 ES Hoorn, met parkeermogelijkheden in de buurt. GPS 131.170-516.860  De excursie eindigt rond 16.30 uur.

Aanmelden (niet verplicht) en meer info via een mail aan florond13@gmail.com. Tijdens de excursie is Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622.zaterdag 12 augustus

In de kalkarme duinen ten noorden van Bergen aan Zee ligt het Buizerdvlak. Duinbeheerder PWN heeft ons gevraagd om km-hok 104-520 een keer met een kleine groep floristen op planten te inventariseren en de groeiplaatsen van de vele zeldzame soorten van vochtige en droge heide en een kalkarm stukje duinvallei te noteren. Het is niet overal zo kalkarm door instuivend zand vanaf zee. Dit deel van het hok is voor publiek afgesloten, daarom is er een maximum van 10 personen en aanmelding verplicht. De grote plas en het verstuivingsproject van het Buizerdvlak vallen buiten dit hok. Andere biotopen zijn een kleine rand bebouwing, wegen en naald- en loofbossen. Voor het duinterrein is een duin-dagkaart nodig, te koop bij kaartautomaten.

De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden. We gaan determineren met de flora (neem 10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone, waarbij we tevens de mogelijkheid hebben daarmee te oefenen.

Verzamelen: 10.00 uur naast Het Zeehuis (Nivon-huis), Verspyckweg 5, 1865 BJ Bergen aan Zee. GPS 104.160-520.010. Betaald parkeren overal in Bergen aan Zee kost 1,90 euro/uur (contant). Alternatief is PWN-parkeerterrein Uilenvangersweg (gratis) aan het begin van de Zeeweg, en vandaar 2,5 km lopen of fietsen. De excursie eindigt om 16.00 uur.

Aanmelden is verplicht, via florond13@gmail.com. Het maximum is 10 deelnemers. Tijdens de excursie is Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622footer

FLORON District 13 - Noord-Holland-Midden

Welkom op de webpagina van FLORON District 13.  

District 13 is het middendeel van Noord Holland dat aan de zuidzijde ruwweg wordt begrensd door de lijn Wijk aan Zee-Purmerend (Amersfoort-coördinaat 500) en aan de noordzijde door de lijn Schagen-Enkhuizen (Amersfoort-coördinaat 525). West-Oost loopt het district van de Noordzee tot het Marker- en IJsselmeer: van Zee tot Meer. Zie het kaartje hieronder.

 

 

De karakteristieke landschappen en soorten van District 13 FLORON District 13 kent een grote soortenrijkdom door de grote variatie aan landschappen: duinen, veenweiden, droogmakerijen en dijken. De duinstreek is van Europees belang. Door de grote natuurlijke variatie in kalkgehalte, vochtgehalte, ligging in de zon, beheer en ouderdom van de bodem is de soortenrijkdom aan planten en daaraan gebonden fauna zeer hoog. Van Wijk aan Zee tot aan Bergen is het zand kalkrijk. Hier vinden we onder meer Driedistel, Bremrapen, Donderkruid en Beemdkroon. Veel viooltjes groeien hier zoals Maarts-, Ruig-, Honds- en Zandviooltje. Vochtige duinvalleien herbergen Veldgentianen, Knopbies en Orchissen. Speciaal zijn de Zeedorpenvegetaties rond Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Duineiken- en beukenbossen zijn groeiplaats voor Stofzaad. Verder naar het noorden zijn de duinen kalkarm. Dit is het gebied van de heides met Struik-, Dop- en Kraaihei. Hier groeien Klein en Rond wintergroen, Kruip- en Stekelbrem, en vinden we Oeverkruid en Kleine zonnedauw. Het veenweidegebied kent zijn eigen soorten in de vele rietkragen en de veenmosrietlanden. In de zomer en de herfst bloeien in de kragen Moerasmelkdistel, Koninginnekruid, Grote watereppe en Gewone engelwortel en soms ook de Fluwelige heemst. In de veenmosrietlanden is naast rietorchis, Moerasviooltje en Ronde zonnedauw soms ook Addertong en Veenreukgras aan te treffen, en als je geluk en goede ogen hebt een enkele keer ook de Veenmosorchis. De als saai geziene droogmakerijen Schermer, Beemster en Purmer blijken bij beter kijken regelmatig minder saai. De hier en daar nog steeds optredende zoute kwel leidt dan tot het verschijnen van soorten als echt Lepelblad, Schorrenzoutgras, Zilte zegge en Zilte schijnspurrie. In nieuwe bossen op klei blijken verrassend veel varens te groeien. In oude langs het IJsselmeer gelegen stadjes als Edam, Hoorn en Enkhuizen zijn mooie muurvegetaties te vinden met onder meer Muur-, Tong- en Steenbreekvaren.   

​Organisatie 

Binnen district 13 worden plantenwaarnemingen gedaan door de KNNV afdelingen Alkmaar en Hoorn, verder is nog een aantal individuele waarnemers actief. De voor FLORON uitgevoerde inventarisaties worden gecoördineerd door Jeanette den Herder (florond13@gmail.com). Zij wordt daarbij geassisteerd door Thea Spruijt (theaspruijt@hetnet.nl).

Nieuwsbrief

Verslag 2011