Contact

Districtscoördinator:

Jeanette den Herder, florond13@gmail.com 

Team:

Thea Spruijt, thea2525@hetnet.nl


Plantenwerkgroepen:

Plantenwerkgroep KNNV Hoorn- Westfriesland
Coördinator: Anneloes ter Horst
anneloes59@planet.nl
Werkgebied: De Weelen, Suyderbraeck
Actieve leden: 4-15 personen

Activiteiten D13

zaterdag 16 juni

Zaterdag 16 juni 10.00-16.00 uur  Schoorl duinrand en dorp
Inventarisatie-excursie met Midzomer Plantenjacht

In km 108-523 ligt de zuidkant van Schoorl bij het Klimduin. Dit hok is ruim 20 jaar niet bekeken. Hoog tijd voor een nieuwe inventarisatie van de overgang van de Schoorlse duinen naar polder met dorp en open stukken. Na een korte blik in de duinen gaan we naar het dorp met duinrellen, veel groen, weilanden, sjieke woonwijken en drukke wegen. Het is het weekend van de landelijke Midzomer Plantenjacht van Floron, dat 30 jaar bestaat.

We gaan determineren met de flora (neem 10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone. De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden. In verband met de drukke Duinweg die door het hok loopt, graag een veiligheidshesje meenemen, als je dat in je auto hebt liggen.

Verzamelen: 10.00 uur aan de voet van het Klimduin GPS 108.05-523.90 Schoorl is goed bereikbaar met de bus vanuit Alkmaar. Parkeren is moeilijker en duur in Schoorl en er is veel eenrichtingsverkeer. Kom dus tijdig. De excursie duurt tot 16 uur.

ATTENTIE: het eerder genoemde gratis parkeerterrein blijkt onlangs afgesloten. Parkeren in Schoorl kost ca. 1,90 euro per uur.


Aanmelden (niet nodig) en meer info via een mail aan florond13@gmail.com Tijdens de excursie is Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622zaterdag 11 augustus

Zaterdag 11 augustus 10.00-16.00 uur  duinhok bij Bergen aan Zee
Inventarisatie-excursie


Het ‘halve’ duinhok direct ten zuiden van Bergen aan Zee is gevarieerd genoeg om er een hele dag in door te brengen. In km-hok 103-518 zijn vele plekken met bijzondere soorten te karteren (en gekarteerd) en hun aantal te schatten in dit kalkarme open duingebied. Verderop liggen wat valleien waar in de jaren ’90 wat duinplasjes zijn gegraven. We nemen ook een kijkje richting strand. Het is ruim 20 jaar geleden dat het hok integraal is onderzocht. Augustus is de maand dat we van duinbeheerder PWN buiten de paden mogen lopen om dauwbramen te plukken, en dat combineren we graag met dit veldwerk.  

De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden. We gaan determineren met de flora (neem 10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone.

Verzamelen: 10.00 uur aan de zuidkant van Bergen aan Zee bij de ingang Woudweg (met kaartautomaat à 1,80 euro p.d.) GPS 103.84-519.07  Betaald parkeren in Bergen aan Zee kost overal 1,90 euro/uur (contant). Alternatief is het PWN-parkeerterrein Uilenvangersweg (gratis) aan het begin van de Zeeweg, en vandaar 2,5 km lopen of fietsen. De excursie eindigt rond 16.00 uur.

Aanmelden (niet nodig) en meer info via een mail aan florond13@gmail.com Tijdens de excursie is Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622 


footer

FLORON District 13 - Noord-Holland-Midden

Welkom op de webpagina van FLORON District 13.  

District 13 is het middendeel van Noord Holland dat aan de zuidzijde ruwweg wordt begrensd door de lijn Wijk aan Zee-Purmerend (Amersfoort-coördinaat 500) en aan de noordzijde door de lijn Schagen-Enkhuizen (Amersfoort-coördinaat 525). West-Oost loopt het district van de Noordzee tot het Marker- en IJsselmeer: van Zee tot Meer. Zie het kaartje hieronder.

 

 

De karakteristieke landschappen en soorten van District 13 FLORON District 13 kent een grote soortenrijkdom door de grote variatie aan landschappen: duinen, veenweiden, droogmakerijen en dijken. De duinstreek is van Europees belang. Door de grote natuurlijke variatie in kalkgehalte, vochtgehalte, ligging in de zon, beheer en ouderdom van de bodem is de soortenrijkdom aan planten en daaraan gebonden fauna zeer hoog. Van Wijk aan Zee tot aan Bergen is het zand kalkrijk. Hier vinden we onder meer Driedistel, Bremrapen, Donderkruid en Beemdkroon. Veel viooltjes groeien hier zoals Maarts-, Ruig-, Honds- en Zandviooltje. Vochtige duinvalleien herbergen Veldgentianen, Knopbies en Orchissen. Speciaal zijn de Zeedorpenvegetaties rond Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Duineiken- en beukenbossen zijn groeiplaats voor Stofzaad. Verder naar het noorden zijn de duinen kalkarm. Dit is het gebied van de heides met Struik-, Dop- en Kraaihei. Hier groeien Klein en Rond wintergroen, Kruip- en Stekelbrem, en vinden we Oeverkruid en Kleine zonnedauw. Het veenweidegebied kent zijn eigen soorten in de vele rietkragen en de veenmosrietlanden. In de zomer en de herfst bloeien in de kragen Moerasmelkdistel, Koninginnekruid, Grote watereppe en Gewone engelwortel en soms ook de Fluwelige heemst. In de veenmosrietlanden is naast rietorchis, Moerasviooltje en Ronde zonnedauw soms ook Addertong en Veenreukgras aan te treffen, en als je geluk en goede ogen hebt een enkele keer ook de Veenmosorchis. De als saai geziene droogmakerijen Schermer, Beemster en Purmer blijken bij beter kijken regelmatig minder saai. De hier en daar nog steeds optredende zoute kwel leidt dan tot het verschijnen van soorten als echt Lepelblad, Schorrenzoutgras, Zilte zegge en Zilte schijnspurrie. In nieuwe bossen op klei blijken verrassend veel varens te groeien. In oude langs het IJsselmeer gelegen stadjes als Edam, Hoorn en Enkhuizen zijn mooie muurvegetaties te vinden met onder meer Muur-, Tong- en Steenbreekvaren.   

​Organisatie 

Binnen district 13 worden plantenwaarnemingen gedaan door de KNNV afdelingen Alkmaar en Hoorn, verder is nog een aantal individuele waarnemers actief. De voor FLORON uitgevoerde inventarisaties worden gecoördineerd door Jeanette den Herder (florond13@gmail.com). Zij wordt daarbij geassisteerd door Thea Spruijt (theaspruijt@hetnet.nl).

Nieuwsbrief

Verslag 2011