Verstoringen van groeiplaatsen melden

Vanaf 1 januari 2017 worden de provincies in hoge mate verantwoordelijk voor het natuurbeleid binnen de provinciegrenzen. Overtredingen van de Wet natuurbescherming moeten voortaan in de meeste gevallen gemeld worden bij de provincie waarbinnen de overtreding plaats vindt. Op de informatiepagina Wet natuurbescherming vindt u de websites van de provincies waar u een overtreding kunt melden. Een excelbestand met overzicht van beschermde planten is te downloaden van deze pagina op de FLORON-website met digitale publicaties (Beschermde planten onder NEDERLANDSE FLORA). 

Alleen bij overtredingen op terreinen waar de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid meldt u een overtreding nog bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Overtredingen kunnen op deze (https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-overtreding) webpagina gemeld worden. Voorbeelden van activiteiten en gebieden onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid zijn:
 - gebieden die niet op provinciaalniveau zijn ingedeeld
 - hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen
 - primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen
 - militaire terreinen en oefengebieden
 - hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV) en gastransportleidingen en installaties
 - activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis

De Werkgroep Europese Orchideen heeft een speciaal meldpunt voor verstoringen van orchideeën (https://www.knnv.nl/weo/verstoring). Onder andere het uitsteken of het vroegtijdig afmaaien van orchideeën kan hier gemeld worden.

Verstoringen van groeiplaatsen in de openbare ruimte kunnen in veel gemeenten gemeld worden met de App Buiten Beter. Met deze App kunnen verstoringen of beschadigingen van allerlei aard aan de gemeente gemeld worden

.