De waterschapsverkiezingen zijn voor veel mensen misschien weinig sexy, maar ze zijn wél heel belangrijk. Ook voor onze soorten, die op allerlei manieren afhankelijk zijn van water. Onze collega’s van Vogelbescherming Nederland hebben een kieshulp gemaakt.

Op woensdag 18 maart zijn niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, u kiest op diezelfde dag en in hetzelfde stemhokje ook de bestuurders van de waterschappen voor de komende vier jaar. Er wordt in 22 van de 23 waterschappen gestemd (niet in het recent gevormde waterschap Vechtstromen, daar zijn eind 2013 nog verkiezingen geweest). Een overzicht van alle waterschappen staat op www.waterschappen.nl.

Het algemeen bestuur van een waterschap is te vergelijken met een gemeenteraad: het stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Waterschappen zorgen van oudsher voor het beheer van waterkeringen zoals dijken en duinen, de juiste waterstand en voor het zuiveren van afvalwater.

Water voor natuur 

Water. Nederland heeft er veel van en het vervult allerlei functies: als drinkwater, voor de landbouw, industrie en energiewinning, als viswater en als transportmogelijkheid. Water is essentieel voor de natuur; de waterstand en waterkwaliteit zijn bepalend voor het wel en wee van veel planten en dieren. Ongunstig peilbeheer en vervuiling vormen voor de natuur een groot probleem. Voor weidevogels bijvoorbeeld, die in droge grond moeilijk aan voedsel komen en voor moerasvogels, die weinig broedgebied overhouden door het verdwijnen van waterriet. In vervuild water zit minder vis. Te vroeg droogvallende poelen verstoort de voortplanting van kikkers en padden.Hoe gek het ook klinkt, maar in Nederland zijn veel natuurgebieden verdroogd. Om dat aan te pakken werd in 2006 afgesproken dat in 2015 in ieder geval in de Natura 2000-gebieden de verdroging zou zijn opgelost (het TOP-gebiedenbeleid). Dat doel is niet gehaald. 

Kieshulp

Welke partij komt het beste op voor de belangen van natuur? Welke partij wil een (extra) inspanning leveren om verdroging tegen te gaan? Om u een handje te helpen de juiste keuze te maken hebben de collega’s van Vogelbescherming vier stellingen voorgelegd aan vijf grote deelnemende partijen. Een aantal landelijke partijen (zoals de SP en PVV) doet niet (overal) mee. GroenLinks en D66 doen niet mee onder de eigen naam, maar steunen Water Natuurlijk.

Ga naar de kieshulp: www.vogelbescherming.nl/waterschap Veel succes met uw weloverwogen keuze en kies voor natuur op 18 maart!

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.